Home » Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden

 1.            Begrippen

 1.1               Schouten-Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin des woords.

1.2               In deze algemene voorwaarden wordt onder de naam Schouten-Advocaten tevens begrepen alle bij deze maatschap in dienst zijnde advocaten en overige werknemers.

1.3          Het begrip “diensten” houdt in het kader van deze algemene voorwaarden in: alle werkzaamheden die door Schouten-Advocaten in het kader van een opdracht worden verricht ten behoeve van haar cliënt/opdrachtgever, van welke aard ook. Onder voorgaande wordt eveneens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt/opdrachtgever worden verricht.

 2.         Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 2.1               Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Schouten-Advocaten diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2               Tezamen met Schouten-Advocaten, kunnen alle derden, door Schouten-Advocaten ingeschakeld bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt/opdrachtgever, zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.3               Deze algemene voorwaarden zijn na de eerste opdracht ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten, danwel aanvullende opdrachten.

 3.           Uitvoering Diensten

 3.1               Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Schouten-Advocaten, hetzij aan individuele kantoorgenoten gegeven, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.2               Indien Schouten-Advocaten zulks nuttig of noodzakelijk acht, is Schouten-Advocaten steeds bevoegd zich bij het verrichten van diensten te laten assisteren door derden, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt/opdrachtgever van Schouten-Advocaten zullen komen.

3.3               Bij het inschakelen van derden zal Schouten-Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Schouten-Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

3.4               Middels opdracht machtigt cliënt/opdrachtgever Schouten-Advocaten eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens cliënt/opdrachtgever te aanvaarden.

 4.         Beperking en/of Uitsluiting van Aansprakelijkheid

 4.1               Iedere aansprakelijkheid van Schouten-Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Schouten-Advocaten in verband met die verzekering draagt.

4.2               De cliënt/opdrachtgever vrijwaart Schouten-Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt/opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Schouten-Advocaten.

 5.                   Honorering, Kosten en Betaling

 5.1               De diensten van Schouten-Advocaten worden gehonoreerd op basis van vaste uurtarieven behorend bij de behandelend advocaat, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding. Het toepasselijk uurtarief wordt bij aanvang van de diensten mondeling aan cliënt/opdrachtgever medegedeeld en daarna schriftelijk bevestigd. Indien cliënt/opdrachtgever niet akkoord gaat met de hoogte van het uurtarief, dient zulks door cliënt/opdrachtgever onverwijld te worden medegedeeld alsmede schriftelijk te worden bevestigd. Indien Schouten-Advocaten binnen één kalenderweek na dagtekening van de schriftelijke bevestiging uurtarief niet in afwijzende zin van cliënt/opdrachtgever schriftelijk heeft vernomen daaromtrent, wordt cliënt/opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de toepasselijke honorering.

5.2               In het honorarium is begrepen de vergoeding voor de algemene, vaste kantoorkosten. Terzake variabele kantoorkosten, welke worden gevormd door kosten voor telecommunicatie, porti en documentafhandeling, zal Schouten-Advocaten over het bedrag van het honorarium een opslag in rekening brengen ter grootte van 6%.

 5.3               Naast het honorarium en de opslag voor variabele kantoorkosten, zal Schouten-Advocaten verschotten en andere directe kosten, voortvloeiend uit de dienstverlening, in rekening brengen aan de cliënt/opdrachtgever.

5.4               De onder  5.3 genoemde directe kosten omvatten onder andere griffiekosten, kosten van gemachtigden of externe deskundigen, reis- en verblijfskosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten et cetera.

5.5               De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt/opdrachtgever in rekening gebracht. De tussendeclaraties worden in beginsel eens per maand opgemaakt.Voorgaande laat onverlet de mogelijkheid dat aan cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte diensten of gemaakte kosten, alsmede de mogelijkheid dat de cliënt/opdrachtgever wordt verzocht bij tussendeclaratie een (gedeeltelijk) voorschot te voldoen in verband met honoraria en / of verschotten die hij verschuldigd zal worden, of kosten die voor hem zullen moeten worden gemaakt.

5.6               Tussendeclaraties worden verrekend met de einddeclaratie.

5.7               Tussendeclaraties alsmede de einddeclaratie dienen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, door middel van bijschrijving van het betreffende bedrag op de betreffende bankrekening aangegeven op de onderhavige declaratie.

5.8               Indien bijschrijving niet is geschied op de vervaldag van de betalingstermijn, zal de cliënt/opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.

5.9               In geval van betalingsverzuim door de cliënt/opdrachtgever, is Schouten-Advocaten gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat Schouten-Advocaten daardoor op enige wijze jegens cliënt/opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

5.10            Ingeval van betalingsverzuim is cliënt/opdrachtgever voorts een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over de openstaande vorderingen van Schouten-Advocaten. Terzake de vertragingsrente wordt een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend.

5.11            Indien cliënt/opdrachtgever middels een verzoek tot toevoeging in aanmerking wenst te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zal cliënt/opdrachtgever bij achterwege blijven van toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, vanwege welke reden dan ook, onverkort het standaard uurtarief terzake honorarium verschuldigd zijn in verband met de werkzaamheden van de behandelend advocaat. Het standaard uurtarief van de behandelend advocaat wordt bij aanvang van de belangenbehartiging medegedeeld. Voorgaande leden zijn van toepassing.

5.12            In geval van afgegeven toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, is cliënt/opdrachtgever vanaf afgifte met onmiddellijke ingang verschuldigd aan Schouten-Advocaten de betaling van de Eigen Bijdrage, alsmede de betaling van de overige (te maken) kosten welke niet door de toevoeging worden gedekt. Cliënt/opdrachtgever is gehouden direct na ontvangst van de mededeling door de Raad voor Rechtsbijstand aangaande de hoogte van de Eigen Bijdrage, onderhavig bedrag uit eigen beweging te voldoen.

Schouten-Advocaten is gerechtigd voorschot-betaling terzake de Eigen Bijdrage en de overige kosten te verlangen. Van de voorgaande leden van dit artikel is alleen sub 10 van toepassing.

5.13            Ingeval Schouten-Advocaten om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt/opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden de kosten binnen en buiten rechte te vergoeden. De kosten buiten rechte worden vastgesteld op grond van het Incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten.

 6.                   Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 6.1               Op de rechtsverhouding tussen Schouten-Advocaten en cliënt/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

6.2               Ten behoeve van Schouten-Advocaten wordt bedongen dat de rechter te Utrecht bevoegd zal zijn van enig geschil dat tussen Schouten-Advocaten en cliënt/opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

 Deze algemene voorwaarden zijn op 6 april 2001 onder nummer 48/2001 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht.

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)