Home » Kennisbank » Arbeidsrecht » Ontslag op staande voet
 

Ontslag op staande voet

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Werkgever

Bij een ontslag op staande voet wordt geen opzegtermijn in acht genomen.

Ontslag op staande voet is feitelijk een per directe opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder een opzegtermijn. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus per direct.

Dringende reden voor ontslag 7:678 BW

Voor een ontslag op staande voet is tenminste één dringende reden vereist. In de wet staat dat sprake moet zijn van een gedraging van een werknemer van een dusdanige aard dat daardoor van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van zo’n dringende reden, dienen alle omstandigheden van het geval meegewogen te worden. Daarbij behoren in de eerste plaats de aard en de ernst van de overtreding die voor de werkgever aanleiding geeft om deze als dringende reden aan te merken. Daarbij dient tevens de aard van de dienstbetrekking in beschouwing te worden genomen, evenals de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet.
Bent u als werknemer geconfronteerd met een ontslag op staande voet? En u bent het er niet mee eens, schakel dan tijdig een advocaat in. Er geldt namelijk een vervaltermijn van twee maanden waarbinnen u als werknemer het ontslag middels een verzoek kan laten vernietigen. Dat verzoek moet via een verzoekschrift aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal het ontslag op staande voet en de houdbaarheid toetsen. Is het ontslag in de optiek van de rechter na diens weging te rigoureus, dan wordt het vernietigd, en is sprake van een doorlopende arbeidsverhouding.

Ontslagbrief

Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden aangezegd. Met ‘onverwijld’ wordt bedoeld dat een werkgever nadat hij kennis heeft genomen van de feiten, bijvoorbeeld omdat het onderzoek naar de geruchten van een ernstige overtreding nader is uitgevoerd en de resultaten daarvan kenbaar zijn geworden, hij de werknemer dan direct in kennis moet brengen van de feiten en de daaraan verbonden conclusie. Voor een werknemer moet namelijk direct duidelijk zijn op grond van welke handelingen of gedragingen (of nalaten) hij op staande voet wordt ontslagen. De reden dat de diverse dringende redenen van het ontslag in een ontslagbrief moeten worden opgenomen en uitgewerkt is bewijsrechtelijk van aard. Het verdient in ieder geval bewijsrechtelijk de voorkeur om de bevestiging van de redenen voor een ontslag schriftelijk aan de werknemer te bevestigen. Indien een werknemer overgaat tot het aanvechten van het ontslag op staande voet en daartoe een verzoek indient tot vernietiging van het gegeven ontslag, op gronde dat volgens de werknemer het ontslag kennelijk onredelijk is gegeven door de werkgever, zal in die procedure door de arbeidsrecht advocaat van de werkgever in beginsel de door hem opgegeven ontslaggrond(-en) bewezen moeten worden. Daarnaast zal dan tevens aangetoond moeten worden dat de ontslaggronden dusdanig van doorslaggevende aard zijn dat deze gelijk zijn te stellen aan de dringende redenen zoals in de zin van de wet (artikel 7:678 BW) is benoemd en vastgelegd.

Advocaat arbeidsrecht in Zeist, regio Utrecht en daarbuiten

De advocaat arbeidsrecht van Schouten Advocaten heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij sprake is van een (potentieel) ontslag op staande voet. Onze arbeidsrechtspecialist staat als advocaat hoofdzakelijk werkgevers en in mindere mate werknemers bij. Indien een ontslag op staande voet bij u speelt of dreigt te gaan spelen, dan kan de advocaat arbeidsrecht van Schouten Advocaten u voorzien van advies en verdere juridische bijstand. Neem contact op via 030 – 69 250 14 of mail uw vraag naar: info@schouten-advocaten.nl

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)