Home » Kennisbank » Arbeidsrecht » Ontslag tijdens ziekte
 

Ontslag tijdens ziekte

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Werkgever

Opzeggen tijdens ziekte: ontslagverbod

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht gedurende de eerste twee ziektejaren van een werknemer niet opzeggen. Nuancering verdient het gegeven dat het niet gaat om een verbod een werknemer ‘tijdens’ ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid te ontslaan, maar dat het opzegverbod inhoudt dat een werkgever een werknemer niet mag ontslaan ‘vanwege‘ ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Kortom, er bestaan dus ondanks een ontslagverbod tijdens ziekte alsnog mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om andere redenen dan om de ziekte van de werknemer. Indien sprake is van een gewichtige reden de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en deze reden geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid van werknemer, zal de kantonrechter of het UWV (afhankelijk van de rechtsgrond waarop de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gebaseerd) meestal toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Zo zal ontslag wegens een reorganisatie of wegens het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen in veel gevallen wel mogelijk zijn indien een werknemer ziek is.

Ontbinding via kantonrechter of ontslagvergunning via UWV

Als sprake is van een gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zal de (advocaat arbeidsrecht van de) werkgever gebonden zijn aan de rechtsgrond voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het is namelijk de rechtsgrond voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die bepaald welke ontslagroute bewandeld moet worden. Er zijn dan feitelijk twee smaken, namelijk de mogelijkheid een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen of via de kantonrechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Indien sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden op grond waarvan een reorganisatie dient plaats te vinden, zal werkgever eerst een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV. Indien de rechtsgrond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gelegen in het disfunctioneren van de werknemer, zal werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter kunnen indienen. Bij beide mogelijkheden vormt het geval dat de betreffende werknemer ziek is, geen belemmering, zolang er aantoonbaar sprake is van een gewichtige reden die geen verband houdt met de ziekte van de werknemer.

Ontslag wegens ziekte

Ontslag wegens ziekte is soms mogelijk, al is de hoofdregel dat ontslag vanwege ziekte en/of arbeidsongeschiktheid een opzegverbod inhoudt. Onder bepaalde (bijzondere) omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst toch worden beëindigd vanwege feiten en omstandigheden die direct verband houden met de ziekte van de werknemer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer regelmatig ziek is. Zo heeft een kantonrechter te Zwolle in 2009 geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst moet eindigen indien de werkgever aantoont dat het ziekteverzuim van een werknemer zulke ingrijpende gevolgen voor diens productie- en bedrijfsprocessen binnen haar onderneming heeft dat, gelet op alle andere overige omstandigheden van het geval zoals de frequentie en de lengte van ieder ziekteverzuim, de oorzaak ervan en het (ontbreken van) uitzicht op genezing, de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht moet kunnen eindigen. De rechter zal de financiële situatie waarbij de werkgever door de langdurige of veelvuldig herhaalde arbeidsongeschiktheid van de werknemer in (financiële) problemen raakt, meewegen in zijn/haar oordeel of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Advocaat arbeidsrecht in Zeist

De advocaat arbeidsrecht van Schouten  Advocaten in Zeist (Utrecht) is gespecialiseerd in het behandelen van arbeidszaken waarbij sprake is van (een dreigend) ontslag tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Schouten Advocaten staat al sinds 1974 zowel werkgevers als werknemers bij in dergelijke kwesties. Indien een dergelijke kwestie zich bij u aandient, kan de advocaat arbeidsrecht van Schouten  Advocaten Zeist u helpen. Neem contact op via 030 – 69 250 14 of mail info@schouten-advocaten.nl. Uw eerste aanspreekpunt is de heer mr. M.F. Schouten.

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)