Home » Kennisbank » Arbeidsrecht » Reorganisatie
 

Reorganisatie

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Werknemer

Reorganisatie in het arbeidsrecht binnen welke onderneming ook, w.o. in de financiële sector zoals bij ING Bank, Rabobank, ABN AMRO, Deutsche Bank, RBS of andere financiële instellingen zoals Robeco, zijn momenteel aan de orde van de dag. Schouten Advocaten heeft inmiddels meerdere reorganisaties begeleid, zowel namens werkgevers alsook namens (verenigde) werknemers.

Een reorganisatie werd tot en met februari 2006 vaak uitgevoerd aan de hand van het zogeheten anciënniteitsbeginsel. Dit beginsel, wordt ook wel samengevat met ‘last in first out’, inhoudende dat de werknemers die het kortst in dienst waren, het eerste in aanmerking kwamen voor een ontslag. Het anciënniteitsbeginsel leidde vaak tot onredelijke situaties en was een bron van diverse geschillen die veelal leidden tot geschillen waar advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht veelvuldig werk aan over hielden. Omdat de hoofdzakelijk jongere werknemers binnen een onderneming meestal als eerste het “veld moesten ruimen”, ontstond veelal een onevenwichtig personeelsbestand met relatief veel oudere werknemers die in de onderneming achterbleven.

Het afspiegelingsbeginsel sinds maart 2006

Een andere selectiemogelijkheid voor het doorvoeren van een reorganisatie is het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Sinds 1 maart 2006 wordt in Nederland alleen het afspiegelingsbeginsel toegepast. Het anciënniteitsbeginsel is een stille dood gestorven. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat binnen een bedrijf categorieën onderling uitwisselbare functies worden ingedeeld in leeftijdscategorieën en dat vervolgens per leeftijdscategorie de jongst in dienst zijnde werknemers worden ontslagen.

Ontslag wegens reorganisatie

Bij een reorganisatie worden werknemers feitelijk ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen. Het gaat vaak om ontslag wegens structurele werkvermindering bijvoorbeeld door digitalisering (denk in dit verband aan het recente bericht van ING Bank die 7000 arbeidsplaatsen waarvan 2300 arbeidsplaatsen in Nederland per 2016 aanvullend willen schrappen), beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, technologische veranderingen zoals automatisering, een structureel verslechterde financiële situatie, bedrijfsplaatsing en/of andere organisatorische ingrijpende redenen. Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen die nopen tot een reorganisatie moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Ontslag via UWV

De werkgever moet bij het UWV in ieder geval aantonen en onderbouwen dat:
1. de arbeidsplaatsen zullen moeten komen te vervallen;
2. dat het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast;
3. en dat de werkgever zich overtuigend heeft ingespannen om te onderzoeken of de werknemer binnen de organisatie kon worden herplaatst (herplaatsingsinspanning).

Bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag

UWV stuurt de werknemer een kopie van de ontslagaanvraag die werkgever heeft ingediend. Wanneer de werknemer het niet eens is met de ontslagaanvraag en de daartoe aangevoerde redenen, heeft de werknemer twee weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Het UWV beoordeelt het verweer van de werknemer en neemt vervolgens (mogelijk na een tweede schriftelijke ronde) een besluit. Schouten Advocaten adviseert werknemers om altijd een verweerschrift in te dienen tegen een ontslagaanvraag. In de praktijk blijkt dat regelmatig een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt “misbruikt” om een ontslag van de werknemer te bewerkstelligen. Het indienen van een verweerschrift met de juiste gronden is in dat geval van cruciaal belang.

Reorganisatie ontslag en zieke werknemer

Vanaf 1 juli 2015 (invoering Wet Werk en Zekerheid) geldt dat een zieke werknemer niet ontslagen kan worden vanwege bedrijfseconomische redenen, ook niet door de kantonrechter. Dit is alleen anders wanneer sprake is van een bedrijfssluiting

Vergoeding

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, indien sprake is van een arbeidsovereenkomst van 24 maanden of langer.

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)