advocaat
"Schouten Advocaten is als juridisch dienstverlener laagdrempelig voor haar cliënten"
Mr. J.F.G. Schouten
advocaat
"Strategisch en doelgericht denken in uw belang"
Mw. mr. M.H. van den Berg
advocaat
"Duidelijke focus, duidelijke taal"
Mr. R.S. Schouten
advocaat
"Bereikbaar, betrokken en toegewijd"
Mr. M.F. Schouten
 
 

BeZaVa actueel in 2014

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) en de financiële consequenties voor werkgevers

Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2014 financieel verantwoordelijk voor ex-werknemers die ziek uit dienst gaan. Daaronder begrepen is de situatie dat een werknemer uit dienst is gegaan - om welke reden ook - en binnen vier (4) weken na het einde van het dienstverband alsnog arbeidsongeschikt wordt en op dat moment (nog) geen andere werkgever heeft en evenmin een WW-uitkering ontvangt. Ook dan geldt dat de ex-werkgever financieel verantwoordelijk is voor de reintegratieverplichtingen van de betreffende ex-werknemer. 

Gevolgen BeZaVa zowel voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde als voor bepaalde tijd

Het bijzondere aan deze regeling is tevens dat deze niet alleen voor ex-werknemers geldt die voorheen in dienst waren bij de werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De BeZaVa regeling geldt namelijk ook voor ex-werknemers die in dienst waren op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De (financiële) gevolgen van deze gemoderniseerde wetgeving kunnen dus groot zijn voor werkgevers, met name voor grote en middelgrote werkgevers. In theorie kan het ertoe leiden dat een werkgever 12 jaar lang doorbelast wordt met de gedifferentieerde premie voor Ziektewet en WGA-uitkeringen van voormalige werknemers, namelijk twee (2) jaar de doorberekening van de Ziektewet uitkering en tien (10) jaar de doorberekening van eventuele WGA lasten.

Het is voor werkgevend Nederland noodzakelijk om kennis te nemen van de BeZaVa en diens financiele consequenties. Het intiële doel van de BeZaVa was dat niet alleen de werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever wordt gestimuleerd, maar tevens dat het langdurige ziekteverzuim wordt teruggedrongen en dat de instroom van de Ziektewet-gerechtigden in de Wet WIA wordt voorkomen. Kort gezegd, in verband met de bezuinigingen is gezocht naar een manier om de kosten van de overheid vanwege Ziektewet-uitkeringen en WIA uitkeringen te verschuiven. Die mogelijkheid is gevonden door de financiële consequenties in het kader van de Wet BeZaVa te verschuiven naar de werkgevers en (ex-) werkgevers.

Voor welke (ex-)werknemers van werkgever geldt de BeZaVa?

De maatregelen uit de BeZaVa gelden voor de werkgever ten aanzien van ex-werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en/of voor bepaalde tijd (!) in dienst zijn geweest en die ziek uit dienst gaan of binnen vier (4) weken na uitdiensttreding arbeidsongeschikt (ziek) worden en nog geen andere betaalde baan hebben verworven en evenmin een WW-uitkering hebben ontvangen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Gelet op de mogelijke grote financiële consequenties van de modernisering van de Ziektewet door middel van de BeZaVa, kunt u in overweging nemen om zieke werknemer, voorzover contractueel daarvoor de mogelijkheid geboden wordt, nog in dienst te houden

Daarnaast zou in overweging genomen kunnen worden om als werkgever eigen risico drager te worden voor de Ziektewet. In dat geval draagt u het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers. U kunt dat risico herverzekeren bij een verzekeraar zoals dat ook bij de WGA mogelijk is. Of hierbij een financieel voordeel wordt gerealiseerd is afhankelijk van de vraag welke verplichtingen een dergelijke verzekering met zich meebrengen afgezet tegen de risico's die u als eigen risicodrager loopt. Dat zal mede afhankelijk zijn van de grootte van uw onderneming, de omvang van uw personeelsbestand en de soort werkzaamheden die verricht moeten worden.

Het meest belangrijke wat werkgevers anticiperend op de BeZaVa kunnen doen, en wat de arbeidsrecht advocaten van Schouten - Advocaten aan werkgevers adviseren en waarbij zij ondersteuning verlenen, is dat (juridisch) gecontroleerd wordt of het ziekteverzuimbeleid binnen de organisatie van de werkgever, bijv. in de arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten, adequaat en volledig is ingericht op het huidige stelsel van de BeZaVa. De praktijk leert dat (nog) grote onbekendheid heerst bij werkgevers omtrent de BeZaVa en de mogelijke financiële gevolgen daarvan. Laat u niet verrassen.

Wat kunnen wij voor u als werkgever betekenen?

Wij helpen u graag verder om als werkgever te anticiperen op de gevolgen van de BeZaVa, door o.a. uw arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten te herzien op het punt van de arbeidsongeschiktheid, de BeZaVa en de gevolgen daarvan. Het doel is om op die wijze de financiële risico voor u als werkgever inzichtelijk te maken maar bovendien te beperken. Regeren is in dit verband vooruitzien.

De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van Schouten - Advocaten hebben specifiek voor deze materie post-contractuele bepalingen samengesteld die in uw huidige arbeidsovereenkomsten door middel van maatwerk kunnen worden ingepast. Het gevolg is dat u als werkgever op deze wijze de grip houdt op uw ex-werknemers, daarmee heeft u tevens invloed op het herstel van de arbeidsongeschiktheid zodat uw financiële risico's op die manier ingeperkt zijn. Immers, hoe eerder een ex-werknemer herstelt, hoe lager de gedifferentieerde premie voor u als werkgever zal zijn.

Bent u als werkgever voldoende ingesteld op de BeZaVa? Wees voorbereid en laat een en ander beoordelen door de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van Schouten - Advocaten. Wij helpen u graag verder.

Indien u vragen heeft over de BeZaVa of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, neemt u dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Voor rechtstreeks contact belt u naar 030 - 69 250 14 of per e-mail via info@schouten-advocaten.nl.

 

Uw contactpersonen zijn:  De heer mr. M.F. Schouten en/of mevrouw mr. M.H. van den Berg.

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP Zeist (Utrecht)