Home » Nieuws » De Wet Passend Onderwijs
 

De Wet Passend Onderwijs

Schoolbesturen worden enerzijds geconfronteerd met toenemende regelgeving en verantwoordelijkheden en anderzijds hebben zij te maken met steeds mondiger wordende ouders.

Met ingang van 1 augustus 2014 rust op iedere school de wettelijke verplichting voor een kind dat bijzondere aandacht nodig heeft passende ondersteuning te bieden of een passende school te zoeken.

Per die datum wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Op basis van een door de school opgesteld schoolondersteuningsprofiel wordt bezien wat een kind nodig heeft en of de school dit zelf kan bieden danwel voor het kind naar een school voor speciaal onderwijs moet worden gezocht. In principe moet binnen 6 tot 10 weken de school aan de ouders voor hun kind een zo passend mogelijk aanbod doen.

Schoolbesturen zullen – ter uitvoering hiervan  - in samenwerkingsverbanden gaan samenwerken waarvoor van overheidswege de financiële middelen voor de extra hulp ter hand worden gesteld.
Omdat de verantwoordelijkheid bij de school ligt passend onderwijs te bieden c.q. te zoeken zullen scholen hierop door de ouders kunnen worden aangesproken, soms zelfs middels een juridische procedure.

Schouten Advocaten is bekend met alle facetten van de problemen waar schoolbesturen mee geconfronteerd kunnen worden en kan daarin adviseren, ondersteunen en desnodig juridische bijstand verlenen.

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)