Home » Nieuws » Wetswijziging bescherming erfgenamen tegen boedelschulden
 

Wetswijziging bescherming erfgenamen tegen boedelschulden

Ongewild werd men onder de oude wetgeving als erfgenaam geacht zuiver te aanvaarden als men de woning van de overledene ontruimde. Dit leidde tot onwenselijke situaties. Sinds 1 september 2016 is de wet op dit punt gewijzigd. De gedragingen die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding van een nalatenschap zijn nu wel duidelijk in de wet omschreven.

Als u erfgenaam bent, dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, of beneficiair of eventueel verwerpen. Door zuiver te aanvaarden wordt men aansprakelijk voor alle schulden van de nalatenschap. Zuiver aanvaarden kan door een schriftelijke verklaring maar ook door een gedraging.

Als een erfgenaam zich zonder voorbehoud heeft gedragen, door bijvoorbeeld goederen van de nalatenschap te verkopen, bezwaren of op andere wijze aan het verhaal van de schuldeisers te onttrekken, heeft men zuiver aanvaard. Criterium is of de gedragingen benadeling van schuldeisers tot gevolg heeft. Het meenemen van boedelgoederen zonder (economische) waarde zoals foto’s e.d. brengt geen zuivere aanvaarding mee. Evenmin het wegbrengen van goederen naar de kringloop. Ook als men de woning ontruimt en de boedelgoederen elders opslaat is er geen sprake van zuiver aanvaarden.

Wanneer een erfgenaam niet weet of de nalatenschap wel / niet positief is dan doet hij er verstandig aan de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dan kan de erfgenaam niet met zijn eigen vermogen worden aangesproken door eventuele schuldeisers van de nalatenschap, wanneer blijkt dat de nalatenschap financieel niet toereikend is om openstaande schulden te betalen.

Ook is er vanaf 1 september 2016 een wetswijziging gekomen voor de situatie dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en later blijkt er een nalatenschapsschuld te zijn die niet eerder bekend was en redelijkerwijs niet bekend kon zijn. Het moet gaan om een onverwachte schuld. De erfgenaam moet wel hebben onderzocht (bijvoorbeeld in de administratie van de erflater) of er nog een schuld bestond. In dat geval kan de erfgenaam binnen drie maanden nadat hij bekend is geworden met deze schuld de kantonrechter machtiging vragen om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. In dat geval is de erfgenaam niet verplicht de nalatenschapsschuld te betalen.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw mr. M.H. van den Berg via telefoonnummer 030 - 69 250 14.


 

 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)