Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht advocaat Utrecht » Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Wederzijds goedvinden

Een dienstverband kan eindigen door opzegging van de arbeidsovereenkomst door werknemer of werkgever, met een beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) of via een ontslagvergunning van het UWV. Ongeacht welke route wordt gekozen, een beëindiging van een arbeidsovereenkomst heeft ingrijpende gevolgen voor alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats voor de werknemer.

Een werkgever is niet gerechtigd een arbeidsovereenkomst op te zeggen, tenzij sprake is van dringende redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Er gelden diverse soorten opzegverboden zoals bij ziekte van een werknemer en is als hoofdregel een ontslagvergunning van het UWV benodigd voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Indien een werknemer meent dat hij onterecht is ontslagen, dan kon hij tot de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per juli 2015 een vordering instellen bij de kantonrechter wegens een kennelijk onredelijk ontslag. Sinds het invoeren van de wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de kennelijk onredelijk ontslagprocedure niet meer mogelijk. Vanaf 1 juli 2015 kunnen zowel werknemer als werkgever in hoger beroep na een uitspraak van het UWV of de kantonrechter.

Arbeidsovereenkomst ontbinden / Ontslagvergunning UWV

Tegenwoordig maken werkgever en werknemer vaak afspraken over de (financiële) gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst indien partijen in de onderhandelingen op alle punten overeenstemming bereiken. Indien partijen er niet onderling uit komen, dan zal momenteel op grond van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) vaak de gang naar de kantonrechter worden gekozen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden en daarbij al dan niet een ontslagvergoeding vast te stellen. Voor een dergelijke ontbinding door de rechter is wel vereist dat aantoonbaar sprake is van disfunctioneren en dat diverse hulpmiddelen vanuit de werkgever niet tot de gewenste verbetering in functioneren hebben geleid.

Op grond van de WWZ sinds 2015 geldt namelijk dat de reden van het ontslag bepaalt of de werkgever bij de kantonrechter of bij het UWV moet zijn. Een werkgever die de arbeidsovereenkomst wil ontbinden op grond van disfunctioneren van de werknemer zal via de kantonrechter een goed opgebouwd personeelsdossier moeten hebben waaruit blijkt dat aan de werknemer de aandachtspunten kenbaar zijn gemaakt en dat vervolgens hulpmiddelen zijn aangeboden aan de werknemer om de aandachtspunten ter zake de functie en de uitoefening daarvan te verbeteren. Die hulpmiddelen zijn onder andere scholing, opleiding of begeleiding. Bovendien geldt dat als de werkgever op grond van bedrijfseconomische gronden de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, de werkgever dan eerst de route voor ontslag zal moeten bewandelen via een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

Naast de route van het bij de kantonrechter indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is het mogelijk het UWV te verzoeken een ontslagvergunning te verstrekken. Dit gebeurt bij ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Indien een werkgever op grond van bedrijfseconomische redenen wenst over te gaan tot ontslag van een werknemer, dan zal de werkgever eerst bij het UWV een ontslagvergunning moeten aanvragen. Indien het UWV op grond van de aanvraag en de overgelegde stukken w.o. de jaarcijfers van de drie voorgaande jaren de ontslagvergunning afgeeft, heeft de werkgever feitelijk de toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de voor die arbeidsovereenkomst geldende opzegtermijn.

 

 

 

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”
Probleemanalyse aanvragen »

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)