Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht advocaat Utrecht » Ontslag op staande voet
 

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct. Voor een ontslag op staande voet is één dringende reden vereist (bv. diefstal of een werknemer die dronken op het werk verschijnt).

Aanvechten ontslag op staande voet per 2015

Een werknemer kon voor de inwerkingtreding van de WWZ per 2015 het ontslag aanvechten door per brief de vernietigbaarheid van het ontslag aan de werkgever kenbaar te maken en zich beschikbaar te houden voor het werk, om vervolgens binnen 6 maanden na het ontslag bij de kantonrechter een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het ontslag, en om voorts een wedertewerkstelling te vorderen zodat hij/zij weer te werk zou worden gesteld in combinatie met een vordering tot doorbetaling van het loon. De kantonrechter moest dan beoordelen of inderdaad sprake was van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtsvaardigde. De werkgever kon schadeplichtig worden gesteld als het ontslag onterecht was gegeven.

Inmiddels is het onder het regime van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 2015 aanzienlijk gewijzigd. De werknemer die geconfronteerd wordt met een ontslag op staande voet en die het niet eens is met het betreffende ontslag, moet thans per 2015 sneller maatregelen nemen. De werknemer heeft momenteel na een ontslag op staande voet een termijn van twee (2) maanden om het ontslag te vernietigen. De werknemer dient de vernietiging van het ontslag in te leiden door een verzoekschrift met een verzoek tot vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter in te dienen. Gebeurt dat niet of niet tijdig binnen de gestelde termijn van twee (2) maanden na het ontslag, dan is het recht van de werknemer om een verzoek tot vernietiging in te dienen bij de kantonrechter komen te vervallen. Belangrijk te weten in dit verband is dat sprake is van een vervaltermijn van twee (2) maanden, welke termijn niet te stuiten is via een stuitingshandeling.

De mogelijkheid voor de werknemer om in een kort geding procedure de loondoorbetaling en een wedertewerkstelling te vorderen blijft onder de WWZ ongewijzigd van toepassing.

Bent u als werknemer (in uw optiek onterecht) ontslagen, dan is snelle actie vereist. Stilzitten is geen optie.

Aandachtspunten werkgever bij een ontslag op staande voet

De werkgever doet er verstandig aan om een voornemen tot een ontslag op staande voet vooraf te laten beoordelen door een advocaat. Let erop dat een ontslag op staande voet en specifiek de dringende redenen voor een ontslag op staande voet onverwijld (dus per direct) aan de werknemer medegedeeld moeten worden, nadat de conclusie is getrokken door de werkgever dat de vastgestelde feiten een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Bewijsrechtelijk is uitsluitend een mondelinge toelichting aan de werknemer niet aanbevelingswaardig. Een schriftelijke bevestiging en uitwerking van hetgeen dat aan de werknemer kenbaar is gemaakt aan redenen ter onderbouwing van het ontslag op staande voet verdient absoluut de voorkeur.  Ook voor dit geval doet een werkgever er verstandig aan om de redenen en de algehele uitwerking van een ontslag op staande voet door een advocaat te laten uitwerken c.q. voor te laten bereiden. 

Een werkgever heeft door de dringende redenen die een werknemer heeft gegeven voor een ontslag op staande voet, de mogelijkheid om schade verband houdende met het ontslag op de werknemer te verhalen. Dit betreft het leerstuk van de "gefixeerde schadevergoeding". De hoogte van de gefixeerde schadevergoeding is afhankelijk van de vraag op grond van wat voor arbeidsovereenkomst de werknemer in dienst was. Betrof dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een tussentijds opzegbeding, dan is de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. Dat betreft in het merendeel van de gevallen vergoedingen die varieren van één of twee maandsalarissen. Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd, dan is de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëidigd.

Voor het instellen van een vordering tot gefixeerde schadevergoeding, en/of aanvullende schadevergoeding geldt ook voor werkgevers een vervaltermijn van twee (2) maanden. Met andere woorden, indien een werkgever na een ontslag op staande voet een vordering voor gefixeerde schadevergoeding wil instellen jegens de werknemer, dan dient die vordering via een verzoekschrift ingediend te worden bij de kantonrechter binnen twee (2) maanden na de dag waarop het ontslag op staande voet is verstrekt. Gebeurt die indienen van het verzoek niet of te laat, dan is het recht van de werkgever komen te vervallen.

Neem contact op voor meer informatie via 030 – 69 250 14 of mail info@schouten-advocaten. Uw rechtstreekse contactpersoon is dhr. mr. M.F. Schouten.

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”
Probleemanalyse aanvragen »

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)