Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht advocaat Utrecht » Zorgplicht werkgever
 

Zorgplicht werkgever

Werkgeversaansprakelijkheid

Veiligheid en gezondheid werknemer

Op een werkgever rust een vergaande zorgplicht ten behoeve van de werknemers en de wijze waarop de werkzaamheden ten tijde van de dienstbetrekking worden uitgevoerd. De werkgever is verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers ten alle tijden te beschermen. De werkgever dient hieraan te voldaan door redelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen schade lijden of kunnen lijden. De werkgever dient dusdanige maatregelen te treffen en (veiligheids-)instructies te verstrekken zoals dat in redelijkheid van de werkgever verwacht mag worden ter voorkoming dat de werknemers in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijden of kunnen gaan lijden door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Vergaande zorgplicht met een ruime definitie

Uit de rechtspraak blijkt dat bij de vraag of een werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht moet worden gekeken of de werkgever voldoende specifieke maatregelen heeft genomen om (eventuele) onveilige situaties te voorkomen. Deze zorgplicht heeft derhalve een ruime strekking, zodat niet snel wordt aangenomen dat hieraan is voldaan. Hierbij wordt gekeken of de werkgever de vereiste maatregelen heeft genomen om bij hem bekende risico’s te vermijden en tevens of de werkgever op dit vlak voldoende handhavend heeft opgetreden. Kortom, het bereiken van een bepaald veiligheidsniveau betekent niet dat een werkgever op diens lauweren mag rusten. Het juiste veiligheidsniveau bereiken is één, het vervolgens handhaven en strikt toezien op naleving door het personeel is twee. In de praktijk komt het vaak voor dat werkgever denken dat als zij een specifiek veiligheidsniveau hebben bereikt dat ze daarmee voldaan hebben aan hun zorgplicht. Echter, het actief controleren en waar noodzakelijk handhavend optreden binnen de eigen organisatie als een werknemer zich niet hnoudt aan de veiligheidsvoorschriften is tevens noodzakelijk. Dit moet een werkgever kunnen bewijzen indien noodzakelijk.

Aansprakelijkheid werkgever bij schending zorgplicht

Indien de werkgever niet of niet voldoende aan zijn zorgplicht voldoet, of indien de werkgever dat niet kan bewijzen dat hij daaraan heeft voldaan, dan is de hoofdregel dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hiervan bij de werknemer het gevolg is, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende werknemer. De opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer zal door de werkgever bewezen moeten worden en betreft een moeilijk te bewijzen aspect.

Uit de jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat een werknemer die in strijd met de veiligheidsvoorschriften zonder enige bescherming zijn hand in een draaiende (in bedrijf zijnde) machine steekt om nog een stuk plastic uit het roterende gedeelte te halen waarin hout wordt vermalen tot snippers (met als gevolg dat de werknemer zwaar letsel oploopt aan zijn hand), dat ook in die situatie geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In ieder geval is geen sprake van een vrijwaring voor aansprakelijkheid van de werkgever, omdat – aldus de rechtspraak – het enkele feit dat de werknemer met zijn hand in een draaiende machine heeft kunnen komen te verkeren, voor de werkgever aanleiding had moeten zijn om naast de veiligheidsinstructies ook maatregelen te nemen dat werknemer niet met hun handen in spleten van de machine terecht kunnen komen. De machines hadden aldus nog veiliger afgedicht moeten worden. Uiteraard hangt de omvang van de zorgplicht van de werkgever af van de omstandigheden van ieder individueel geval. Hoofdregel hierbij is dat als de werknemer kan bewijzen dat hij schade heeft geleden bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, het aan de werkgever is te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Als gezegd, dit zal mede op grond van de gewezen jurisprudentie, in veel gevallen moeilijk zijn. Om die reden is voorkomen beter dan genezen en hebben werkgevers er belang bij de kans op dergelijke situaties op de werkvloer te verkleinen.

Ook zorgplicht voor werkgever buiten de directe werksfeer

Een werkgever heeft ook een zorgplicht voor zijn werkgevers in situaties die buiten de directe werksfeer vallen, maar die wel met het werk verband houden. Zo dient de werkgever de veiligheid van de werknemers eveneens te waarborgen tijdens een bedrijfsuitje. De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit over de eventuele thuiswerkplek van de werknemer.

Zorgplicht werkgever ook voor ingeschakelde ZZP-er

Volgens recente rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden zelfs zo zijn dat een opdrachtgever aansprakelijk is voor door een ZPP-er in de uitoefening van zijn opdracht geleden schade. Op een opdrachtgever kan een dergelijke zorgplicht rusten wanneer hij een ZZP-er inhuurt die werkzaamheden verricht die vergelijkbaar zijn met die van zijn normale werknemers.

Advocaat arbeidsrecht werkzaam van Appingedam tot Zierikzee gevestigd te Zeist

De arbeidsrecht advocaten van Schouten Advocaten in Zeist hebben ruime praktijkervaring in het adviseren over de zorgplicht van de werkgever. Werkgevers doen er verstandig aan zich bewust te zijn van en zich te laten wijzen op hun zorgplichten. Uitsluitend op die manier kunnen tijdig de vereiste (veiligheids-)maatregelen worden getroffen ter vermijding van schade en/of letsel en de daarbij behorende aansprakelijkheidsproblematiek. De zorgplicht is vaak groter dan de werkgever in eerste instantie denken.

Indien u als werkgever geadviseerd wil worden op de zorgplicht en de veiligheidsrisico's binnen uw onderneming, of indien u te maken krijgt met een aansprakelijkheidsclaim van uw werknemer en daarbij wordt gesteld dat u als werkgever uw zorgplicht heeft geschonden, neemt u dan direct contact op met de advocaten van Schouten Advocaten. Laat u bijstaan door een ervaren en gespecialiseerde advocaat met specifieke kennis en ervaring op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 030 - 69 250 14 of via info@schouten-advocaten.nl t.a.v. de heer mr. M.F. Schouten.

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”
Probleemanalyse aanvragen »

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)