Home » Rechtsgebieden » Echtscheidingsadvocaat
 

Echtscheidingsadvocaat

Meer dan 1500 familierecht zaken in Zeist, Utrecht en de rest van Nederland

Schouten Advocaten is er trots op dat zij in de afgelopen 43 jaren als familierecht advocaat meer dan 1500 echtscheidingen, beëindiging van relaties van niet getrouwde partners en andere familierecht zaken heeft behandeld voor cliënten uit Zeist, Utrecht, geheel Nederland en uit het buitenland.

Onderscheidend met cijfers en administratie

Bij echtscheidingen en relatie beëindiging worden vaak complexe cijfermatige zaken behandeld, veelvuldig voor ondernemers en / of hun partner. Schouten Advocaten heeft echtscheidingen behandeld voor onder meer: actuarissen, accountants, advocaten, apothekers, artsen, bankiers, belastingadviseurs, DGA ‘s, huisartsen, medisch specialisten, notarissen, ondernemers en orthodontisten. Voor de behandelend familierecht advocaat (mevrouw mr. M.H. van den Berg) van Schouten Advocaten zijn dit de meest uitdagende onderdelen van haar familierecht-praktijk. Niet voor niets is zij in dit specifieke rechtsgebied gespecialiseerd.

Een echtscheiding: de procedure

Er zijn twee manieren om de rechter de echtscheiding te laten uitspreken, namelijk op gemeenschappelijk verzoek van beide partijen of een eenzijdige procedure nadat één van de partijen een echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank aanhangig heeft gemaakt. Wilt u weten welke onderwerpen aan de orde komen bij een gemeenschappelijk verzoek danwel eenzijdige procedure, klik dan hier.

  • Gemeenschappelijk verzoek:

Wanneer beide echtgenoten er naar streven in goed overleg tot een minnelijke regeling te komen, dan wordt door middel van één of meerdere gesprekken op kantoor onderzocht of er overeenstemming over alle gevolgen van de echtscheiding kan worden bereikt. Bent u of wordt u het tijdens deze gesprekken over alle onderwerpen volledig eens met elkaar, dan kan door de advocaat namens u beiden een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank worden ingediend, nadat het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken tussen de echtgenoten zijn vastgelegd door partijen is ondertekend.

Zijn er minderjarige kinderen dan begeleidt Schouten Advocaten u tevens met het benodigde ouderschapsplan dat bij de Rechtbank moet worden ingediend. Hierin worden voor partijen afspraken neergelegd over de zorgregeling, de alimentatie alsmede de verzorging en opvoeding van de kinderen.

  • Eenzijdige echtscheidingsprocedure:

Wanneer u niet over alle onderwerpen overeenstemming bereikt met elkaar, dan moet één van beide echtgenoten de procedure beginnen bij de Rechtbank. In dat geval moet de andere echtgenoot schriftelijk verweer voeren via een 'eigen' advocaat. Deze procedure neemt meer tijd in beslag dan wanneer op gemeenschappelijk verzoek aan de rechter wordt gevraagd de echtscheiding uit te spreken.


Wat zijn de onderwerpen in een Echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant komen o.a. de navolgende onderwerpen aan de orde:

  • Regelingen met betrekking tot minderjarige kinderen, w.o. omgangsregeling en kinderalimentatie;
  • Partneralimentatie;
  • De woning waarin partijen hebben gewoond;
  • De boedelscheiding danwel de afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • Pensioenen

Ook bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding kunnen deze onderwerpen aan de orde komen en kan de rechter worden gevraagd een uitspraak hierover te doen.

Regeling met betrekking tot de minderjarige kinderen

Als er op het moment van de echtscheiding nog minderjarige kinderen zijn, dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In het echtscheidingsconvenant wordt veelal verwezen naar een aangehecht ouderschapsplan. Bij een eenzijdige procedure moet het oouderschapsplan bij het verzoek tot echtscheiding worden toegevoegd. Het aanwezig zijn van een ouderschapsplan is voor de rechter voorwaarde om de echtscheiding te kunnen uitspreken. Alleen wanneer ouders zich hebben ingespannen om het eens te worden over de kinderen, maar het is niet gelukt om hierover overeenstemming te krijgen, zal de rechter toch de echtscheiding uitspreken en zal de rechter op het punt van de zorgregeling, de hoofdverblijfplaats en de kinderalimentatie een uitspraak doen.

Partneralimentatie

Volgens de wet kan de ene echtgenoot recht hebben op een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud van de andere echtsgenoot. Daarbij spelen behoefte, behoeftigheid en draagkracht een rol. Het recht op partneralimentatie bestaat (nu nog) gedurende twaalf (12) jaar na de officiële echtscheidingsdatum. Wanneer de ex-echtgenoot die partneralimentatie ontvangt gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat danwel gaat samenwonen als ware hij / zij gehuwd, dan eindigt het recht op alimentatie eerder. In een eenzijdige echtscheidingsprocedure kan de rechter een uitspraak doen over de hoogte van de alimentatie en (in bepaalde gevallen) een afwijkende duur van de alimentatieverplichting. In een echtscheidingsconvenant kunnen partijen veel meer afspraken maken over de alimentatieverplichting, bijvoorbeeld over een proefperiode bij samenwonen, een afspraak over de invloed van eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde, afkoop van alimentatie en ook kunnen partijen afspreken dat zij over en weer afstand doen van het recht op alimentatie. Het is goed te weten dat in het laatste geval een gemeentelijke dienst die een bijstandsuitkering verstrekt, desondanks de alimentatieplichtige kan aanspreken een (verhaals-)bijdrage te betalen. Het is verstandig op te nemen hoe hoog de behoefte van de alimentatiegerechtigde is om discussie hierover in de toekomst te voorkomen.

De woning waarin partijen hebben gewoond

Wanneer er sprake is van een huurwoning kunnen partijen afspreken danwel kan de rechter beslissen wie van de partijen na de echtscheiding in de woning mag blijven wonen en aldus het huurrecht van de woning krijgt. De rechter zal mee laten wegen of er minderjarige kinderen zijn en bij wie die kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Daarnaast zal tevens worden meegewogen de vraag of het financieel haalbaar is in de woning te blijven wonen.

Als sprake is van een koopwoning kan een rechter bepalen wie van de partijen na de echtscheiding nog zes (6) maanden in de woning mag blijven wonen. Ook hierbij spelen minderjarige kinderen een rol.

In het kader van de boedelscheiding moet een beslissing worden genomen wat er met de koopwoning moet gebeuren. In een convenant kunnen partijen afspreken wie de woning krijgt toebedeeld, tegen welke waarde en hoe een eventuele overbedeling wordt betaald. Voorwaarde is dat de andere echtgenoot wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank vanwege de hypotheek. Het is verstandig in het convenant op te laten nemen wat er moet gebeuren (en binnen welke termijn) wanneer de bank weigert de andere echtgenoot te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

De boedelscheiding danwel afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Wanneer partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd is het uitgangspunt dat al het aanwezige vermogen bij helfte moet worden gedeeld. Uitzondering is vermogen verkregen door schenking danwel uit een erfenis onder uitsluitingsclausule. Krijgt de ene echtgenoot meer toegedeeld dan de andere, dan is er sprake van overbedeling en moet de overbedeelde echtgenoot een geldbedrag aan de andere echtgenoot betalen. Partijen kunnen binnen bepaalde grenzen hiervan afwijken. Ook kan een bedrag aan overbedeling in bepaalde gevallen worden gekwalificeerd als afkoop alimentatie, hetgeen fiscale gevolgen heeft. Partijen moeten het eens zijn over de waarden van de vermogensbestanddelen, danwel een rechter de waarde laten bepalen.

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan bepaalt de akte huwelijkse voorwaarden hoe financieel moet worden afgewikkeld. Bij een zogenaamde 'koude uitsluiting' zal er veelal weinig te verrekenen zijn, behoudens wanneer er goederen gemeenschappelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een woning. Is een periodiek of finaal verrekenbeding bij echtscheiding opgenomen dan ligt dat anders. Tenzij jaarlijks aan een periodiek verrekenbeding uitvoering is gegeven, moet bij het einde van het huwelijk worden afgerekend alsof partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dit geldt ook bij een finaal verrekenbeding, waarbij bepaalde goederen uitgesloten kunnen zijn van de afrekening. Ook hier moet in kaart worden gebracht welke vermogensbestanddelen er per peildatum zijn (meestal de datum van indiening van het verzoekschrift), wie wat in eigendom heeft, welke zaken gemeenschappelijk zijn en hoe die moeten worden verdeeld om te becijferen welke geldelijke vordering de ene echtgenoot op de andere echtgenoot heeft.

Pensioenen

In een eenzijdige procedure kan de rechter alleen vaststellen of er recht op verevening c.q. verrekening van pensieoen bestaat. Het gaat dan om het ouderdomspensioen, dat door één of beide echtgenoten is opgebouwd. Wanneer partijen niet anders afspreken is de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing. Pensioen dat tijden huwelijk is opgebouwd wordt dan verevend op het moment dat het pensioen uitgekeerd wordt. in de akte huwelijkse voorwaarden kan zijn bepaald dat de wet verevening pensioenrechten niet van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afspreken dat er conversie van pensieonrechten plaatsvindt waardoor het te verevenen ouderdomspensioen een eigen recht van de andere echtgenoot wordt, niet afhankelijk van het leven van de pensioengerechtigde. Het betreffende pensioenfonds moet hiermee instemmen.

Wanneer er sprake is van een in eigen onderneming opgebouwd ouderdomspensioen, geldt in principe eveneens de Wet Verevening Pensioenrechten. Omdat de ex-echtgenoot geen invloed heeft op wat er met de onderneming gebeurt, zal deze graag willen dat zijn / haar deel van het ouderdomspensioen wordt afgestort bij een pensioenverzekeraar. Probleem is in veel gevallen dat er onvoldoende liquide middelen in de onderneming zijn en evenmin kunnen worden verkregen om een zodanig bedrag af te storten zodat de de pensioenuitkering wordt verkregen waarop men recht heeft. De Hoge Raad heeft beslist dat in een dergelijk geval afstorting geheel niet mogelijk is of het tekort moet worden gedeeld.

Geregistreerd partnerschap:

Is sprake van een geregistreerd partnerschap dan vindt de behandeling op gelijke wijze plaats als hierboven omschreven. Echter, wanneer er geen minderjarige kinderen zijn hoeft geen verzoek bij de Rechtbank te worden ingediend, dan wordt het door beide partijen ondertekende convenant door de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven.

Wat is onze werkwijze? / Wat mag u van ons verwachten?

Waar mogelijk streeft Schouten Advocaten naar een gezamenlijke behandeling van de scheiding voor beide partijen. Snel en goed door de zure appel heen, recht op het doel af met waterdichte juridische regelingen voor beide partijen en met het oog op de (verre) toekomst van beide partijen.

Focus op snelle scheiding

Indien een gezamenlijke behandeling tussen partijen tot de mogelijkheden behoort, dan zal geen sprake zijn van een langdradig mediationtraject. De focus zal dan liggen op een voortvarende beweging om een scheiding op effectieve wijze vorm te geven met zo min mogelijk "wrijving" zonder dat de kwaliteit van de belangenbehartiging afbreuk wordt gedaan. Schouten Advocaten biedt hiervoor duidelijke informatie en uitleg van de behandelend advocaat en reikt daarnaast een volledige inventarisatie van uw behoeften en mogelijkheden aan. Ook biedt onze advocaat begeleiding en helpt partijen begrip en wederzijdse acceptatie te verkijgen. Daarna wordt uw juridisch sluitende regeling vastgelegd in een convenant, ofwel een echtscheidingscontract, dat ten behoeve van de echtscheiding of de ontbinding geregistreerd partnerschap bij de Rechtbank wordt ingediend namens beide partijen.

Op deze wijze lukt het in veel gevallen om u snel en effectief te laten scheiden door uw spoedscheiding volledig en waterdicht te regelen en vervolgens door de Rechtbank, zonder zitting, door middel van een beschikking bekrachtigd te krijgen binnen 6-8 weken.
Deze wijze van snel scheiden kan met recht een spoedscheiding, of een overlegscheiding genoemd worden. Schouten Advocaten heeft hiervoor een specifiek stappenplan opgesteld. Indien u hierover meer informatie wenst of kennis zou willen maken met onze familierecht advocaat (mevrouw mr. M.H. van den Berg), gelieve dan contact op te nemen via info@schouten-advocaten.nl of anders per telefoon via 030 - 69 250 14.

Echtscheiding voor ondernemers

Mevrouw mr. M.H. van den Berg is sinds meer dan 30 jaar  mede gespecialiseerd in ondernemers-echtscheidingen en alle fiscale en financiële aspecten die komen kijken bij uitkoop uit en/of verdeling van een onderneming bij echtscheiding. Ook niet ondernemers zijn voor hun echtscheiding bij Schouten Advocaten aan het juiste adres.

Boedelscheiding / boedelverdeling / pensioenen

Bij een boedelscheiding komen meerdere aspecten ter verdeling aan de orde, zoals de verdeling van ondernemingen, alsmede de verdeling van grote vermogens of omvangrijke boedels. Dit vergt veel inzicht en rekenvaardigheid. Dit geldt eveneens voor de complexe pensioenkwesties of de becijfering aangaande pensioenen. Schouten Advocaten biedt specialistische kennis van deze zaken.

Dagelijks behandelt mevrouw mr. M.H. van den Berg voor ondernemers en particulieren in geheel Nederland echtscheidingen, alimentatiezaken, verdeling van ondernemingen en gemeenschappelijke boedelbestanddelen, ouderschapsplannen en omgang met kinderen.

Voor maatgesneden oplossingen over Personen- en Familierecht, algemene informatie over een echtscheiding of voor vragen over de mogelijkheden van mediation voor u en uw echtgenoot kunt u rechtstreeks contact opnemen.

Neem de juiste beslissing en maak kennis op ons kantoor in Zeist of bij u op locatie. U bent welkom voor een gratis probleemanalyse. Mail ons of neem direct telefonisch contact op via 030 – 69 250 14.

Uw contactpersoon is: mevrouw mr. M.H. van den Berg.

“Strategisch en doelgericht denken in uw belang”
Probleemanalyse aanvragen »

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Gratis probleemanalyse

Bezoekadres:

Schouten Advocaten
Slotlaan 72
3701 GP ZEIST (UTRECHT)