Advocaat familierecht

Schouten Advocaten heeft als advocaat familierecht meer dan 1500 echtscheidingen, beëindiging van relaties van niet getrouwde partners en andere familierecht zaken behandeld voor cliënten uit geheel Nederland. Ook treden we regelmatig op voor Nederlanders die wonen in het buitenland.

Advocaat familierecht, onderscheidend met cijfers en administratie

Bij echtscheidingen en relatie beëindiging worden vaak complexe cijfermatige zaken behandeld, veelvuldig voor ondernemers en/of hun partner. Schouten Advocaten heeft echtscheidingen behandeld voor onder meer: actuarissen, accountants, advocaten, apothekers, artsen, bankiers, belastingadviseurs, DGA ‘s, huisartsen, medisch specialisten, notarissen, ondernemers en orthodontisten.

De verdeling van ondernemingen en van grote vermogens of omvangrijke boedels vergt veel inzicht en rekenvaardigheid. Dit geldt eveneens voor de complexe pensioenkwesties. Voor specialistische kennis van deze zaken bent u bij Schouten Advocaten sinds 1974 aan het juiste adres.

Voor de behandelend familierecht advocaat (mevrouw mr. M.H. van den Berg) van Schouten Advocaten zijn dit de meest uitdagende onderdelen van onze familierecht praktijk. Niet voor niets geldt dat zij op dit rechtsgebied is gespecialiseerd.

Advocaat familierecht; de procedure

Er zijn twee manieren om de rechter de echtscheiding te laten uitspreken, namelijk op gemeenschappelijk verzoek van beide partijen of een eenzijdige procedure nadat een van de partijen een echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank aanhangig heeft gemaakt.

Gemeenschappelijk verzoek:

Wanneer beide echtgenoten er naar streven in goed overleg tot een minnelijke regeling te komen, dan wordt door middel van één of meerdere gesprekken op kantoor onderzocht of er overeenstemming over alle gevolgen van de echtscheiding kan worden bereikt. Bent u of wordt u het tijdens deze gesprekken over alle onderwerpen volledig eens met elkaar, dan kan door de advocaat namens u beiden een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank worden ingediend, nadat het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken tussen de echtgenoten zijn vastgelegd door partijen is ondertekend.

Zijn er minderjarige kinderen dan begeleidt Schouten Advocaten u tevens met het benodigde ouderschapsplan dat bij de Rechtbank moet worden ingediend. Hierin worden voor partijen afspraken neergelegd over de zorgregeling, de alimentatie alsmede de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Eenzijdige Echtscheidingsprocedure:

Wanneer u niet over alle onderwerpen overeenstemming bereikt met elkaar, dan moet één van beide echtgenoten de procedure beginnen bij de Rechtbank. In dat geval moet de andere echtgenoot schriftelijk verweer voeren via een ‘eigen’ advocaat. Deze procedure neemt meer tijd in beslag dan wanneer op gemeenschappelijk verzoek aan de rechter wordt gevraagd de echtscheiding uit te spreken. Schouten Advocaten te Zeist zal uw belangen behartigen en u hierbij adviseren wat uw rechten zijn. Daarbij kunnen op enig moment andere factoren een rol spelen dan “je recht halen”, voor welke factoren Schouten Advocaten de ogen niet sluit, maar cliënten ook daarbij persoonlijk begeleidt en adviseert.

Wilt u weten welke onderwerpen in een echtscheidingsconvenant en in een echtscheidingsprocedure aan de orde zullen komen, leest u dan hieronder verder.

Wat zijn de onderwerpen in een Echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant komen o.a. de navolgende onderwerpen aan de orde:

  • Regelingen met betrekking tot minderjarige kinderen, w.o. omgangsregeling en kinderalimentatie;
  • Partneralimentatie;
  • De woning waarin partijen hebben gewoond;
  • De boedelscheiding danwel de afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • Pensioenen.

Ook bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding kunnen deze onderwerpen aan de orde komen en kan de rechter worden gevraagd een uitspraak hierover te doen.

Regeling met betrekking tot de minderjarige kinderen

Als er op het moment van de echtscheiding nog minderjarige kinderen zijn, dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In het echtscheidingsconvenant wordt veelal verwezen naar een aangehecht ouderschapsplan. Bij een eenzijdige procedure moet het ouderschapsplan bij het verzoek tot echtscheiding worden toegevoegd. Het aanwezig zijn van een ouderschapsplan is voor de rechter voorwaarde om de echtscheiding te kunnen uitspreken. Alleen wanneer ouders zich hebben ingespannen om het eens te worden over de kinderen, maar het is niet gelukt om hierover overeenstemming te krijgen, zal de rechter toch de echtscheiding uitspreken en zal de rechter op het punt van de zorgregeling, de hoofdverblijfplaats en de kinderalimentatie een uitspraak doen.

Partneralimentatie

Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend voor 1 januari 2020:

Partneralimentatie moet in principe 12 jaar betaald worden.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan verlenging van deze termijn worden gevraagd. Wanneer het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieverplichting voor de ex-partner beperkt tot de duur van het huwelijk.

Wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen “als ware zij gehuwd” eindigt de alimentatieverplichting op grond van de wet.

Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend na 1 januari 2020:

Partneralimentatie moet in principe 5 jaar betaald worden. Voor bepaalde gevallen is er een uitzondering op de duur van 5 jaar. Deze zijn:

  • Mensen die vòòr 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest hebben recht op tien jaar alimentatie.
  • Wanneer één of meer van de uit het huwelijk geboren kinderen jonger zijn dan 12 jaar behoudt de alimentatiegerechtigde recht op alimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.
  • Indien het huwelijk op het moment da het verzoekschrift echtscheiding wordt ingediend minimaal vijftien jaar heeft geduurd, waarbij de alimentatieontvanger de AOW-leeftijd binnen tien jaar na de scheiding bereikt, heeft hij of zij tien jaar recht op alimentatie. Deze uitzondering is tijdelijk en vervalt na zeven jaar.
  • Het bereiken van de AOW-leeftijd door degene die alimentatie moet betalen leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting.

Net als onder de huidige wet kan de rechter in uitzonderlijke gevallen de wettelijke termijn verlengen. “ Ook nu geldt dat, wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen “als ware zij gehuwd”, de alimentatieverplichting op grond van de wet eindigt.

De woning waarin partijen hebben gewoond

Wanneer er sprake is van een huurwoning kunnen partijen afspreken danwel kan de rechter beslissen wie van de partijen na de echtscheiding in de woning mag blijven wonen en aldus het huurrecht van de woning krijgt. De rechter zal mee laten wegen of er minderjarige kinderen zijn en bij wie die kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Daarnaast zal tevens worden meegewogen de vraag of het financieel haalbaar is in de woning te blijven wonen.

Als sprake is van een koopwoning kan een rechter bepalen wie van de partijen na de echtscheiding nog zes (6) maanden in de woning mag blijven wonen. Ook hierbij spelen minderjarige kinderen een rol.

In het kader van de boedelscheiding moet een eslissing worden genomen wat er met de koopwoning moet gebeuren. In een convenant kunnen partijen afspreken wie de woning krijgt toebedeeld, tegen welke waarde en hoe een eventuele overbedeling wordt betaald. Voorwaarde is dat de andere echtgenoot wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank vanwege de hypotheek. Het is verstandig in het convenant op te laten nemen wat er moet gebeuren (en binnen welke termijn) wanneer de bank weigert de andere echtgenoot te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

De boedelscheiding danwel afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Wanneer partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd is het uitgangspunt dat al het aanwezige vermogen bij helfte moet worden gedeeld. Uitzondering is vermogen verkregen door schenking danwel uit een erfenis onder uitsluitingsclausule. Krijgt de ene echtgenoot meer toegedeeld dan de andere, dan is er sprake van overbedeling en moet de overbedeelde echtgenoot een geldbedrag aan de andere echtgenoot betalen. Partijen kunnen binnen bepaalde grenzen hiervan afwijken. Ook kan een bedrag aan overbedeling in bepaalde gevallen worden gekwalificeerd als afkoop alimentatie, hetgeen fiscale gevolgen heeft. Partijen moeten het eens zijn over de waarden van de vermogensbestanddelen, danwel een rechter de waarde laten bepalen.

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan bepaalt de akte huwelijkse voorwaarden hoe financieel moet worden afgewikkeld. Bij een zogenaamde ‘koude uitsluiting’ zal er veelal weinig te verrekenen zijn, behoudens wanneer er goederen gemeenschappelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een woning. Is een periodiek of finaal verrekenbeding bij echtscheiding opgenomen dan ligt dat anders. Tenzij jaarlijks aan een periodiek verrekenbeding uitvoering is gegeven, moet bij het einde van het huwelijk worden afgerekend alsof partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dit geldt ook bij een finaal verrekenbeding, waarbij bepaalde goederen uitgesloten kunnen zijn van de afrekening. Ook hier moet in kaart worden gebracht welke vermogensbestanddelen er per peildatum zijn (meestal de datum van indiening van het verzoekschrift), wie wat in eigendom heeft, welke zaken gemeenschappelijk zijn en hoe die moeten worden verdeeld om te becijferen welke geldelijke vordering de ene echtgenoot op de andere echtgenoot heeft.

Pensioenen

In een eenzijdige procedure kan de rechter alleen vaststellen of er recht op verevening c.q. verrekening van pensieoen bestaat. Het gaat dan om het ouderdomspensioen, dat door één of beide echtgenoten is opgebouwd. Wanneer partijen niet anders afspreken is de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing. Pensioen dat tijdens huwelijk is opgebouwd wordt dan verevend op het moment dat het pensioen uitgekeerd wordt. In de akte huwelijkse voorwaarden kan zijn bepaald dat de wet verevening pensioenrechten niet van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afspreken dat er conversie van pensieonrechten plaatsvindt waardoor het te verevenen ouderdomspensioen een eigen recht van de andere echtgenoot wordt, niet afhankelijk van het leven van de pensioengerechtigde. Het betreffende pensioenfonds moet hiermee instemmen.

Wanneer er sprake is van een in eigen onderneming opgebouwd ouderdomspensioen, geldt in principe eveneens de Wet Verevening Pensioenrechten. Omdat de ex-echtgenoot geen invloed heeft op wat er met de onderneming gebeurt, zal deze graag willen dat zijn / haar deel van het ouderdomspensioen wordt afgestort bij een pensioenverzekeraar. Probleem is in veel gevallen dat er onvoldoende liquide middelen in de onderneming zijn en evenmin kunnen worden verkregen om een zodanig bedrag af te storten zodat de de pensioenuitkering wordt verkregen waarop men recht heeft. De Hoge Raad heeft beslist dat in een dergelijk geval afstorting geheel niet mogelijk is of het tekort moet worden gedeeld.

Geregistreerd partnerschap:

Is sprake van een geregistreerd partnerschap dan vindt de behandeling op gelijke wijze plaats als hierboven omschreven. Echter, wanneer er geen minderjarige kinderen zijn hoeft geen verzoek bij de Rechtbank te worden ingediend, dan wordt het door beide partijen ondertekende convenant door de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven.

Advocaat familierecht; beëindiging relatie / samenwoning, hoe werkt dat juridisch?

Wanneer er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar van samenwoning dan kan het noodzakelijk of gewenst zijn een convenant op te stellen waarin de afspraken over de beëindiging van de relatie / samenwoning worden vastgelegd. Wanneer er sprake is van een samenlevingscontract dan is dat het uitgangspunt voor de afspraken tussen partijen.

Advocaat familierecht; deskundig adviseur

U zoekt een deskundig adviseur om u te begeleiden en uw probleem goed op te lossen. Schouten Advocaten gelooft in goede en duidelijke advisering in begrijpelijke taal, of dit nu in een eenzijdige procedure is of ten behoeve van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Het doel is dat voor ieder inzicht en houvast wordt geboden. Onze advocaat familierecht staat u graag bij.

Begeleiding van de advocaat familierecht  / mediator. Wat mag u van ons verwachten?

In onderling overleg en onder begeleiding van de advocaat / mediator worden de rechten en plichten over en weer inzichtelijk gemaakt voor partijen. Hierbij wordt door Schouten Advocaten niet alleen aandacht besteed aan de situatie na de echtscheiding, maar ook aan de verdere toekomst, bijvoorbeeld de verdeling van opgebouwde pensioenrechten. Na het bereiken van overeenstemming over de regeling wordt deze vastgelegd in een convenant van echtscheiding. Aan de Rechtbank wordt vervolgens gevraagd de echtscheiding uit te spreken en de in het echtscheidingsconvenant neergelegde afspraken onderdeel te maken van de door de Rechtbank af te geven beschikking. Zo bent u binnen enkele weken na indienen gescheiden in goed overleg, zonder dat een zitting bij de Rechtbank plaatsvindt.

Waar mogelijk streeft Schouten Advocaten naar een gezamenlijke behandeling van de scheiding voor beide partijen. Snel en goed door de zure appel heen, recht op het doel af maar met waterdichte juridische regelingen voor beide partijen en met het oog op de (verre) toekomst van beide partijen.

Focus op snelle scheiding

Geen langdradige mediation maar focus op snelle scheiding met zo min mogelijk “wrijving” zonder de kwaliteit van belangenbehartiging afbreuk te doen. Schouten Advocaten biedt hiervoor duidelijke informatie en uitleg van de advocaat en reikt daarnaast een volledige inventarisatie van uw behoeften en mogelijkheden aan. Ook biedt onze advocaat begeleiding en helpt partijen begrip en wederzijdse acceptatie te verkijgen. Daarna wordt uw juridisch sluitende regeling vastgelegd in een convenant, ofwel een echtscheidingscontract, dat ten behoeve van de echtscheiding of de ontbinding geregistreerd partnerschap bij de Rechtbank wordt ingediend namens beide partijen.

Op deze wijze lukt het in veel gevallen om u snel te laten scheiden door uw spoedscheiding volledig en waterdicht te regelen en vervolgens door de Rechtbank, zonder zitting,  door middel van een beschikking bekrachtigd te krijgen binnen 6-8 weken.
Deze wijze van snel scheiden kan met recht een spoedscheiding, of een overlegscheiding genoemd worden.

Second Opinion

Schouten Advocaten verstrekt regelmatig second opinion adviezen over het verloop van een echtscheidingsprocedure, of een mediationtraject of over alimentatieberekeningen. Het komt in het merendeel van de gevallen voor dat Schouten Advocaten wordt gevraagd om mensen bij te staan die tijdens een mediation “vastlopen”, of die achteraf vaststellen dat hun zaken niet goed of niet volledig geregeld zijn, of dat ze moeten concluderen dat zij hun rechten hebben “prijsgegeven”. Veelal wordt vastgesteld dat de reden van deze teleurstelling gelegen is in het feit dat bij het mediationtraject de partijen de ruimte wordt geboden om zelf hun eigen oplossingen te zoeken en te bespreken. Schouten Advocaten is van mening dat een dergelijke wijze van mediation geen goede werkwijze is, omdat het de belangen van beide partijen niet gericht dient.

Daarnaast treedt Schouten Advocaten veelvuldig op als opvolgend advocaat voor mensen die problemen, vertraging of mislukking bij mediation of een andere advocaat hebben ondervonden.

Indien u onzeker bent over de gang van zaken elders bij een mediator, een adviseur of  een andere advocaat, is Schouten Advocaten u snel van dienst met een helder geformuleerd second opinion advies.

Schouten Advocaten,  advocaat familierecht

Ook ten aanzien van het overige personen- en familierecht en alimentatie heeft Schouten Advocaten sinds 1974 vele zaken behandeld. Procedures met betrekking tot alimentatie, gezag en zorgregeling / omgang, adoptie, naamswijziging zijn maar een aantal onderwerpen waarbij Schouten Advocaten u kan bijstaan.

Gratis probleemanalyse

Neem de juiste beslissing en maak kennis. U bent welkom voor een gratis probleemanalyse.

Mail naar info@schouten-advocaten.nl of neem direct telefonisch contact op via 030 – 69 250 14.

Aanverwante onderwerpen:

Echtscheiding voor ondernemers

Alimentatie

“Strategisch en doelgericht denken in uw belang”

Probleemanalyse aanvragen »

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.