1.            Begrippen

 

 1.1          Schouten-Advocaten is de handelsnaam die gebruikt wordt door de zelfstandig gevestigde heer mr. J.F.G. Schouten, door de zelfstandig gevestigde besloten vennootschap Schouten-Advocaten B.V., alsmede door de zelfstandig gevestigde heer mr. M.F. Schouten, die zich ieder ten doel stellen de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin des woords.

 

1.2          Het begrip “opdrachtnemer” houdt in het kader van deze algemene voorwaarden in: ieder van de in artikel 1.1 genoemde natuurlijke personen en besloten vennootschap. Zij treden ieder zelfstandig op en sluiten ieder voor zichzelf als opdrachtnemer overeenkomsten van opdracht met opdrachtgevers.

 

1.3          In deze algemene voorwaarden wordt onder de naam Schouten-Advocaten tevens begrepen alle bij de hierboven genoemde natuurlijke personen en besloten vennootschap in dienst zijnde advocaten en overige werknemers.

 

1.4          Het begrip “diensten” houdt in het kader van deze algemene voorwaarden in: alle werkzaamheden die door opdrachtnemer in het kader van een opdracht worden verricht ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever, van welke aard ook. Onder voorgaande wordt eveneens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt/opdrachtgever worden verricht.

 

 2.             Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 

 2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.2          Tezamen met opdrachtnemer, kunnen alle derden, door opdrachtnemer ingeschakeld bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt/opdrachtgever, zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 

2.3          Deze algemene voorwaarden zijn na de eerste opdracht ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten, dan wel aanvullende opdrachten.

 

 3.             Uitvoering Diensten

 

 3.1          Alle opdrachten, die door opdrachtgevers worden gegeven, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende natuurlijke persoon of besloten vennootschap genoemd in art. 1.1. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

3.2          Indien opdrachtnemer zulks nuttig of noodzakelijk acht, is opdrachtnemer steeds bevoegd zich bij het verrichten van diensten te laten assisteren door derden, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt/opdrachtgever zullen komen.

 

3.3          Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

 

3.4          Middels opdracht machtigt cliënt/opdrachtgever opdrachtnemer eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens cliënt/opdrachtgever te aanvaarden.

 

 4.             Beperking en/of Uitsluiting van Aansprakelijkheid

 

 4.1          Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 

4.2          De cliënt/opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt/opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 

 5.             Honorering, Kosten en Betaling

 

 5.1          De diensten van opdrachtnemer worden gehonoreerd op basis van vaste uurtarieven, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding. Het toepasselijk uurtarief wordt bij aanvang van de diensten mondeling aan cliënt/opdrachtgever medegedeeld en daarna schriftelijk bevestigd. Indien cliënt/opdrachtgever niet akkoord gaat met de hoogte van het uurtarief, dient zulks door cliënt/opdrachtgever onverwijld te worden medegedeeld alsmede schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtnemer binnen één kalenderweek na dagtekening van de schriftelijke bevestiging uurtarief niet in afwijzende zin van cliënt/opdrachtgever schriftelijk heeft vernomen daaromtrent, wordt cliënt/opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de toepasselijke honorering.

 

5.2          Terzake van algemene kantoorkosten zal opdrachtnemer over het bedrag van het honorarium een opslag in rekening brengen ter grootte van 6%.

 

5.3          Naast het honorarium en de opslag voor algemene kantoorkosten, zal Schouten-Advocaten griffierechten en andere directe kosten, voortvloeiend uit de dienstverlening, in rekening brengen aan de cliënt/opdrachtgever.

 

5.4          De onder 5.3 genoemde directe kosten omvatten onder andere kosten van gemachtigden of externe deskundigen, reis- en verblijfskosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten et cetera.

 

5.5          De verschuldigde honoraria en boven genoemde kosten worden door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt/opdrachtgever in rekening gebracht. De tussendeclaraties worden in beginsel eens per maand opgemaakt. Voorgaande laat onverlet de mogelijkheid dat aan cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte diensten of gemaakte kosten, alsmede de mogelijkheid dat de cliënt/opdrachtgever wordt verzocht bij tussendeclaratie een (gedeeltelijk) voorschot te voldoen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden, of kosten die voor hem zullen moeten worden gemaakt.

 

5.6          Tussendeclaraties worden verrekend met de einddeclaratie.

 

5.7          Tussendeclaraties, alsmede de einddeclaratie dienen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, door middel van bijschrijving van het betreffende bedrag op de betreffende bankrekening aangegeven op de onderhavige declaratie.

 

5.8          Indien bijschrijving niet is geschied op de vervaldag van de betalingstermijn, is de cliënt/opdrachtgever automatisch in betalingsverzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.

 

5.9          In geval van betalingsverzuim door de cliënt/opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat opdrachtnemer daardoor op enige wijze jegens cliënt/opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

 

5.10        Ingeval van betalingsverzuim is cliënt/opdrachtgever voorts een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over de openstaande vorderingen van opdrachtnemer. Terzake de vertragingsrente wordt een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend.

 

5.11        Indien cliënt/opdrachtgever middels een verzoek tot toevoeging in aanmerking wenst te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zal cliënt/opdrachtgever bij achterwege blijven van toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, vanwege welke reden dan ook, onverkort het standaard uurtarief terzake honorarium verschuldigd zijn in verband met de werkzaamheden van opdrachtnemer. Het standaard uurtarief van opdrachtnemer wordt bij aanvang van de belangenbehartiging medegedeeld. Voorgaande leden zijn van toepassing.

 

5.12        In geval van afgegeven toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, is cliënt/opdrachtgever vanaf afgifte met onmiddellijke ingang verschuldigd de betaling aan opdrachtnemer van de Eigen Bijdrage, alsmede de betaling van de overige (te maken) kosten welke niet door de toevoeging worden gedekt. Cliënt/opdrachtgever is gehouden direct na ontvangst van de mededeling door de Raad voor Rechtsbijstand aangaande de hoogte van de Eigen Bijdrage, onderhavig bedrag uit eigen beweging te voldoen.

 

Opdrachtnemer is gerechtigd voorschot-betaling terzake de Eigen Bijdrage en de overige kosten te verlangen. Van de voorgaande leden van dit artikel is alleen sub 10 van toepassing.

 

5.13        Ingeval opdrachtnemer zich wegens nalaten van betaling door cliënt/opdrachtgever genoodzaakt ziet de betaling van één of meer declaraties te incasseren, is de cliënt/opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden de kosten buiten rechte alsmede de proceskosten binnen rechte te vergoeden. De kosten buiten rechte worden begroot op 15% van de hoofdsom.

 

 6.             Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 

 6.1          Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en cliënt/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

6.2          Schouten-Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling conform de regels van de Nederlandse Orde Van Advocaten. Deze staat vermeld op www.schouten-advocaten.nl.

 

6.3          Ten behoeve van opdrachtnemer wordt bedongen dat de Rechtbank Midden Nederland bevoegd zal zijn van enig geschil dat tussen opdrachtnemer en cliënt/opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

Versie Mei 2018.

 

Kantoorklachtenregeling Schouten-Advocaten

 

 Artikel 1 begripsbepalingen

 

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 

–       klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

 

–       klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

 

–       klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

 Artikel 2 toepassingsbereik

 

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Schouten-Advocaten en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Schouten-Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

 Artikel 3 doelstellingen

 

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

 Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 

 

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Schouten-Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Rechtbank Midden-Nederland.

 

 Artikel 5 interne klachtprocedure

 

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw mr. M.H. van den Berg die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Indien de klacht gericht is tegen mevrouw M.H. van den Berg dan treedt mr. R.S. Schouten op als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

 Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

 Artikel 7 verantwoordelijkheden

 

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

 Artikel 8 klachtregistratie

 

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

 • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.