De nieuwe wet Compensatie Transitievergoeding is vastgesteld en zal ingaan per 1 april 2020.

In de oude situatie tot nu toe was de werkgever verplicht de werknemer die na twee jaar lange ziekte werd ontslagen nog een transitievergoeding te betalen. Dit leidde ertoe dat veel arbeidsovereenkomsten met langdurig arbeidsongeschikte werknemers in stand werden gehouden, ook na twee jaren ziekte. Dit wordt ook wel aangeduid als “slapende dienstverbanden”. Op die wijze ontliepen werkgevers de uitbetaling van de transitievergoedingen. Met de nieuwe wet Compensatie Transitievergoeding kunnen deze werkgevers deze transitievergoeding terugkrijgen.

De nieuwe wet zal ingaan vanaf 1 april 2020 en vanaf dat moment kunnen er dus ook aanvragen gedaan worden. Het is raadzaam voor werkgevers die te maken hebben met werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, dat zij zich hierop voorbereiden.

Omdat de wet in werking gaat met terugwerkende kracht is het mogelijk voor elke transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 (na 104 weken ziekte) aan werknemers betaald is en onder de reikwijdte van de wet valt, een compensatie aan te vragen. Let op: voor alle voorafgaand aan 1 april 2020 uitbetaalde transitievergoedingen geldt dat een aanvraag voor compensatie uiterlijk voor 30 september 2020 ingediend moeten zijn.

Deze compensatieregeling geldt ook indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is ingericht via een overeengekomen vaststellingsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor alle transitievergoedingen die betaald zijn voor 1 juli 2015 is geen compensatie mogelijk. De wet is van toepassing op twee categorieën van werknemers. Allereerst gaat het om werknemers die twee jaar lang ziek zijn geweest en op grond daarvan hierna ontslag hebben gekregen. Daarnaast kan het ook gaan om werknemers van wie het dienstverband van rechtswege is geëindigd doordat zij door ziekte niet in staat waren om de arbeid te verrichten. Deze laatste categorie is vooral van belang sinds de invoering van de nieuwe WAB, waarin wordt bepaald dat iedere werknemer vanaf het begin een transitievergoeding opbouwt.

Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie van de transitievergoeding via een in te dienen aanvraag:

Allereerst moet de oorzaak van het ontslag van de werknemer gelegen zijn in het feit dat hij langdurig ziek is. Ook moet deze werknemer een recht op transitievergoeding hebben gehad, dit vloeit voort uit art. 7:673 BW. Als laatste moet de werkgever daadwerkelijk aan kunnen tonen dat hij de transitievergoeding ook heeft uitbetaald aan de werknemer, ter voorkoming van misbruik van het recht op compensatie.

Het is aan de werkgever om aan te tonen aan al deze voorwaarden voldaan heeft. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende en uiteenlopende bewijsstukken zoals een bankafschrift van de transitievergoeding, de ontslagvergunning van het UWV of de beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

Schouten – Advocaten heeft de volgende tips voor werkgevers om te anticiperen op de Wet Compensatie Transitievergoeding:

1. Bepaal of de onderneming / organisatie momenteel te maken heeft met slapende dienstverbanden. Zo ja, beoordeel dan of deze dienstverbanden beëindigd moeten worden voor 1 april 2020 of na 1 april 2020. De afweging hiervoor hangt af van de wijze waarop de transitievergoeding wordt berekend. Sinds 01 januari 2020 is namelijk de verhoogde opbouw voor werknemers met de leeftijd van 50 jaar of ouder en die 10 jaar of langer in dienst zijn komen te vervallen.

2. Let tevens op eventuele slapende dienstverbanden van werknemers die op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Op dat moment eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege en is geen transitievergoeding verschuldigd.

3. Mocht de werkgever ervoor kiezen om werknemers met slapende dienstverbanden nog in dienst te willen houden om op die wijze de uitbetaling van de transitievergoeding uit te stellen, zorg er dan voor dat een datum wordt bepaald en geagendeerd waarop namens de werkgever een procedure bij het UWV wordt geïnitieerd voor de aanvraag van een ontslagvergunning, of waarop aan een werknemer een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden, ten einde de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Na beëindiging van het dienstverband en daarbij de uitbetaling van een transitievergoeding kan daarna een verzoek tot compensatie worden ingediend. Naar verwachting duurt de afwikkeling na indiening van een aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding enkele maanden.

4. Het is aanbevelenswaardig als een medewerker van de loonadministratie of van afdeling HR de status in kaart brengt van alle werknemers die momenteel met een slapend dienstverband in dienst zijn. Denk hierbij aan de leeftijd van de werknemer, de lengte van het dienstverband en de hoogte van de transitievergoeding. Als hierbij structuur en overzicht wordt gecreëerd dan kan op basis daarvan invulling worden gegeven aan de in te dienen aanvragen voor compensatie.

5. Ter voorbereiding op het indienen van een aanvraag voor compensatie is het raadzaam de administratie op orde te hebben, waar zulks nog niet of niet voldoende het geval is. Zorg er voor dat in ieder geval de volgende stukken aanwezig zijn:

– De arbeidsovereenkomst;
– Indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zorg dan dat de stukken aanwezig zijn waaruit de betreffende langdurige arbeidsongeschiktheid blijkt. Bijv. een beschikking van het UWV, of een beschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) waarin partijen met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
– Bedrijfsartsverklaringen en overige stukken van het re-integratiedossier waaruit blijkt dat de werknemer ziek is geweest;
– Afschriften van loonstroken betaald door werkgever in de periode van arbeidsongeschiktheid;
– De betreffende gegevens die van toepassing zijn voor het becijferen van de transitievergoeding;
– Rekeningafschrift(-en) of ander bewijs van betaling van de (volledige) transitievergoeding.

Indien u meer informatie wenst, of assistentie wenst via ons kantoor, neem dan contact op via
030 – 69 250 14 of per mail via info@schouten-advocaten.nl.

Uw contactpersoon is: de heer mr. M.F. Schouten.

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.