De voorwaarden / criteria voor de NOW regeling

Update: 01-04-2020

Omdat veel ondernemers het momenteel door de Corona-crisis (financieel) zwaar hebben doordat bedrijvigheid grotendeels of in sommige gevallen volledig stil is komen te vallen, heeft de overheid de NOW regeling in het leven geroepen.

Wat houdt de NOW regeling in?

De NOW regeling betreft een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Een van de doelen van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten, zodat daarmee werkgelegenheid zoveel mogelijk wordt behouden. Immers, als deze corona-crisis achter de rug is, dan moet de (productie-)capaciteit voor handen zijn om daarmee de economische activiteiten te herpakken.

Criteria voor NOW regeling:

Omzet & Loonsom

Er zijn twee elementen die bepalend zijn voor de vraag of een ondernemer / werkgever aanspraak kan maken op de NOW regeling.

Hoe hoger de omzetverlies, hoe meer tegemoetkoming in de loonsom voor de betreffende ondernemer / werkgever. De vraag hierbij is hoe omzetverlies moet worden vastgesteld. Hiervoor dient een ondernemer de totale omzet van 2019 te delen door vier (4). Kortom, het jaar 2019 wordt als referentiekader gebruikt.

De becijferde 25% van de totale omzet van 2019 moet vervolgens worden vergeleken met de omzet van kwartaal 1 (Q1) van 2020. Omdat in sommige branches ook geldt dat omzetdaling wordt veroorzaakt door wegblijvende klandizie, is een dergelijk omzetdaling pas later waarneembaar. Die werkgevers kunnen bij de aanvraag voor de NOW regeling een periode aangeven voor de omzetvergelijking welke periode één of twee maanden later start. In geval van een groepsconcern waar een bedrijf als werkgever onderdeel van uitmaakt, dan wordt de omzet van het gehele concern aangehouden.

Voor wat betreft de loonsom worden de gegevens van de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt door het UWV. Door het UWV wordt als grondslag de zogenoemde “sociale verzekeringsloon” gehanteerd. Als aanvullend deel voor werkgeverslasten wordt een opslag van 30% gehanteerd, o.m. voor opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Het loon van een werknemer wordt gemaximeerd op een bedrag ad € 9.538,- per maand. Eventueel salaris boven voornoemd maximum wordt niet gecompenseerd. 

Details indienen aanvraag & start uitbetaling voorschot door UWV:

Het UWV streeft ernaar om de NOW regeling vanaf 6 april 2020 uit te gaan voeren. De verwachting is dat het UWV per 6 april a.s. het NOW loket kan en zal openen. Er is een beperkte duur van de aanvraagperiode, aangezien deze loopt tot en met 31 mei 2020.

Bij de aanvraag door werkgever dient de verwachte omzetdaling opgegeven te worden. Als het UWV aan de hand van de aanvraag positief oordeelt, dan keert het UWV 80% uit. Die uitkering zal in drie delen plaatsvinden. Het eerste deel van het voorschot wordt uitbetaald binnen 2 tot 4 weken na indiening van de aanvraag van een voorschot uit hoofde van de NOW regeling.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW regeling is toegewezen aan de werkgever, dient laatstgenoemde een “vaststelling van de subsidie” aan te vragen. Hiervoor zal in beginsel een accountantsverklaring benodigd zijn. Het UWV zal dan binnen 22 weken een eindafrekening opstellen. Indien een werkgever (onderneming) op dat moment nog steeds ernstige financiële problemen heeft, dan kan het verder worden geholpen met overige maatregelen uit het noodpakket van de overheid.

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u ons bellen of mailen via 030 – 69 250 14 of info@schouten-advocaten.nl

Uw contactpersoon is: dhr. M.F. Schouten.

Voor meer informatie zie ook de website van de Rijksoverheid.