Advies voor werkgevers en werknemers

Schouten Advocaten verstrekt al meer dan 43 jaar als arbeidsrecht advocaat te Utrecht aan zowel werkgevers als werknemers degelijk arbeidsrecht advies, zowel in de regio Utrecht als daarbuiten. De advocaten van Schouten Advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen in het arbeidsrecht (w.o. de Wet Werk en Zekerheid ook wel WWZ genoemd en de wet DBA).

De arbeidsrecht advocaten van Schouten Advocaten behandelen zowel zaken voor een werkgever als voor werknemers. Daarom hebben zij een brede visie en zijn zij in staat de kwestie optimaal te doorgronden. Snelle doorlooptijd in de behandeling van uw dossier, strategisch optimaal acteren voor het beste resultaat dat zijn de kernwaarden in onze praktijkuitoefening.

Arbeidsrecht advocaat Utrecht voor werkgevers

Als arbeidsrecht advocaat te Utrecht geven wij graag advies aan ondernemers. Daarbij richten we ons op het voorkomen van geschillen met uw medewerkers, bijvoorbeeld door optimalisatie van uw arbeidsovereenkomsten, advisering en/of bemiddeling of HR advies. Diverse (werkgever-)cliënten vragen onze arbeidsrecht advocaat om te controleren of de arbeidsovereenkomsten nog actueel zijn in verband met de per 2015 in werking getreden Wet Werk en Zekerheid, ook wel WWZ genoemd. Daarnaast stelt hij in opdracht van zijn cliënten speciale (arbeids-)overeenkomsten op, zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder of voor een expat of een modelovereenkomst van opdracht wanneer een ZZP’er wordt ingehuurd voor een project. Op die rechtsverhouding is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsverhouding (wet DBA) van toepassing sinds mei 2016 als vervanger van de VAR-verklaring. Tevens wordt geadviseerd over medezeggenschap binnen een onderneming, bijvoorbeeld door advisering aan de ondernemingsraad van diverse bedrijven, als het gaat om medezeggenschap o.a. via een adviesrecht of instemmingsrecht (art. 25 en 27 WOR) of om arbeidsrechtelijke aangelegenheden binnen de onderneming.

Lees meer over arbeidsrecht voor werkgevers.

Is er een probleem of geschil met een werknemer ontstaan dan staat Schouten Advocaten u bij, teneinde het probleem of geschil zo effectief mogelijk op te lossen.

Arbeidsrecht voor werknemers

Voor werknemers adviseert Schouten Advocaten hoe zij (dreigende) geschillen kunnen voorkomen of in der minne kunnen oplossen. Juridisch advies arbeidsrecht voor werknemers kan zich tevens richten op sociale zekerheid. Hoe hebt u maximale sociale zekerheid in het geval dat uw arbeidscontract met uw werkgever waarschijnlijk eindigt? Lees meer over arbeidsrecht voor werknemers en / of over ontslag met wederzijds goedvinden.

Juridische bijstand door Schouten Advocaten richt zich op een voor u financieel zo optimaal mogelijke beëindiging van een geschil met uw werkgever, indien nodig door het geschil te laten toetsen door een rechter.

Assistentie bij een (dreigend) geschil op de werkvloer

Een geschil op de werkvloer is een breed begrip. Meestal leidt het ertoe dat de onderlinge verhouding verstoord raakt en een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hoe een dergelijke beëindiging plaatsvindt dient dan nog uit te kristalliseren. Soms kan door middel van bijsturing ten behoeve van de werkgever of de werknemer het geschil worden voorkomen. In sommige gevallen kan door middel van mediation met alle direct betrokkenen het geschil worden opgelost.

Redenen voor ontslag

Een werkgever moet een goede reden hebben wil hij overgaan tot ontslag van een werknemer. Die reden zal bovendien onderbouwd moeten worden. Zo is bijvoorbeeld bij een bedrijfseconomische reden tot ontslag noodzakelijk dat de cijfermatige onderbouwing aan de hand van financiële stukken ter inzage worden gelegd. Sinds de invoering van de WWZ dient voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen allereerst een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij het UWV. Indien sprake is van een voorgenomen ontslag op grond van disfunctioneren, dan moet de werkgever dit onderbouwen met een zogeheten personeelsdossiers waar uit meerdere schriftelijke meldingen blijkt dat het functioneren te wensen overliet. Bovendien moet tevens, op grond van het nieuwe ontslagrecht (WWZ), door de werkgever aannemelijk gemaakt worden dat hij de werknemer in de gelegenheid heeft gesteld om diens functioneren te verbeteren, door bijvoorbeeld het aanbieden van scholing, aanvullende opleidingen of begeleiding.

Onderhandelingen

Het komt vaak in arbeidsrecht kwesties vaak voor, werkgever en werknemer proberen in het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst een onderlinge regeling te treffen. Een onderlinge regeling wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Deze onderlinge ontslagregeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. De arbeidsrecht advocaten hebben uiteraard ook met dergelijke onderhandelingen en deze wijze van beëindiging van arbeidsovereenkomsten veel ervaring en worden hiervoor in de regio Utrecht en in de rest van het land ingeschakeld.

Jarenlange ervaring

De arbeidsrecht advocaten van Schouten Advocaten hebben een ruime ervaring in het arbeidsrecht, zowel in het adviserende (voor-)traject in geval van het opstellen/controleren van arbeidsovereenkomsten, maar ook in geval van het procederen in ontslagzaken en in zaken betreffende het leerstuk van goed werkgeverschap en de zorgplicht van een werkgever. Omdat Schouten Advocaten Zeist zowel werkgevers als werknemers bijstaat, zijn wij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies op maat in uw kwestie aan te meten en daarbij de meest efficiënte oplossingen aan te dragen. Wat vaak bijdraagt aan de efficiency is dat onze advocaten vaak kunnen doorgronden wat de strategie en tactiek zal zijn aan de andere zijde. Die strategie of tactiek met bijbehorend verweer of reactie kan voortijdig worden doorzien door daarop te anticiperen. Of nu wordt opgetreden voor de werknemer of voor de werkgever, er wordt altijd strategisch en tactisch opgetreden en in overleg met de betreffende cliënt gewerkt aan het voor hem of haar optimale resultaat. De cliënt is gedurende het gehele traject op de hoogte en betrokken bij het proces. Het creëren van duidelijkheid, transparantie en resultaat zijn kernelementen die de samenwerking met de cliënt kenmerken. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten via 030 – 69 250 14.

Hulp bij een voorstel

Neemt u contact op met ons kantoor, met name indien u als werknemer wordt geconfronteerd met een voorstel vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Hetzelfde geldt als u als werkgever een dergelijk voorstel ten behoeve van een werknemer wilt opstellen. Onze arbeidsrechtjuristen en de aan ons kantoor verbonden arbeidsrecht specialist kunnen u precies adviseren welke voorwaarden wel en welke niet opgenomen moeten worden in een dergelijk voorstel.

Jurist arbeidsrecht

Onze juristen arbeidsrecht bieden diverse diensten aan om u te helpen bij een arbeidsconflict.

Opstellen / controleren van overeenkomsten

Indien u een overeenkomst wilt opstellen of wilt wijzigen en u loopt tegen vragen aan die verband houden met bijvoorbeeld de wijzigingen in het arbeidsrecht voortvloeiend uit de Wet Werk en Zekerheid, dan kunt u onze jurist arbeidsrecht en/of onze arbeidsrecht advocaat uw vraag voorleggen. U kunt ons uiteraard ook inschakelen als u een bepaalde arbeidsovereenkomst of een gedeelte daarvan wilt laten controleren. Denk hierbij o.a. aan de huidige wet- en regelgeving omtrent bepalingen aangaande het concurrentiebeding, proeftijd, loondoorbetaling bij ziekte alsmede de aanzegverplichting. Uiteraard wordt ook vaak door de arbeidsrechtjurist geadviseerd over arbeidsvoorwaarden en de wijziging daarvan.

Second opinion / rechtsbijstandverzekeraar

Het is een vaak voorkomende situatie dat rechtzoekenden hun probleem of geschil eerst hebben voorgelegd aan hun rechtsbijstandverzekeraar (w.o. DAS, ARAG, ACHMEA Rechtsbijstand of Klaverblad), of aan een andere arbeidsrechtadvocaat of arbeidsrechtjurist. De betreffende rechtzoekende kan soms het gevoel hebben niet optimaal bediend te worden in de door hem of haar gevraagde belangenbehartiging. In zo’n geval van twijfel, bestaat bij Schouten Advocaten de mogelijkheid om een second-opinion aan te vragen. Aan de hand van de stukken in uw zaak wordt op zorgvuldige wijze en in heldere taal uw rechtspositie en de tot dan toe gehanteerde aanpak beoordeeld. U krijgt tevens van ons een duidelijk advies over uw kansen en de risico’s, specifiek de mogelijke procesrisico’s van uw zaak. Het komt in sommige gevallen voor (afhankelijk bij welke rechtsbijstandverzekeraar u bent aangesloten) dat de kosten voor een second-opinion door de rechtsbijstandverzekeraar worden vergoed. Ook indien blijkt dat u een overstap wenst te maken in uw zaak naar een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat van Schouten Advocaten, bestaat bij sommige rechtsbijstandverzekeraars de mogelijkheid dat de bijbehorende kosten door uw rechtsbijstandverzekeraar worden vergoed. Wilt u meer weten over de second-opinion of over de kostenvergoeding door rechtsbijstandverzekeraars, neemt u dan contact op met ons.

Vrijblijvende probleemanalyse

U bent nog geen cliënt bij Schouten Advocaten en u bent zich aan het oriënteren op goed advies en / of goede rechtsbijstand arbeidsrecht van een ervaren jurist / advocaat? Neemt u dan contact met ons en stel vrijblijvend uw vraag. De arbeidsrecht advocaten van Schouten – Advocaten hebben een ruime ervaring in het arbeidsrecht, zowel in het adviserende (voor-)traject in geval van het opstellen/controleren van arbeidsovereenkomsten, maar ook in geval van het procederen in ontslagzaken en in zaken betreffende het leerstuk van goed werkgeverschap en de zorgplicht van een werkgever. Omdat Schouten – Advocaten Zeist zowel werkgevers als werknemers bijstaat, zijn wij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies op maat aan uw kwestie aan te meten en daarbij de meest efficiënte oplossingen aan te dragen. Wat vaak bijdraagt aan de efficiency is dat onze advocaten vaak kunnen doorgronden wat de strategie en tactiek zal zijn aan de andere zijde. Die strategie of tactiek met bijbehorend verweer of reactie kan voortijdig worden doorzien door daarop te anticiperen. Neem voor meer contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten. Contact of advies nodig buiten kantooruren of tijdens weekeinde? Dat kan! Voor ondernemers / werkgevers en voor werknemers kan onder omstandigheden de noodzaak bestaan buiten de reguliere kantoortijden af te spreken voor een bespreking en/of advies. Schouten Advocaten biedt die mogelijkheid, na voorafgaande afstemming daarover. Advies of contact na kantoortijd doordeweeks, of zelfs in het weekeinde behoort tot de mogelijkheden. Uw contactpersoon is advocaat mr. M.F. Schouten.

“Bereikbaar, betrokken en toegewijd”

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.