Schouten Advocaten heeft ruim 45 jaar ervaring als echtscheidingsadvocaat te Utrecht (gevestigd in Zeist). Vele echtscheidingen, beëindiging van relaties van niet getrouwde partners en andere familierecht zaken zijn behandeld voor cliënten uit Zeist, Utrecht en uit het buitenland.

Onderscheidend met cijfers en administratie

Als echtscheidingsadvocaat blijkt in de praktijk dat er bij echtscheidingen en relatiebeëindiging vaak complexe cijfermatige zaken worden behandeld. Dat gebeurt veelvuldig voor ondernemers en / of hun partner. Schouten Advocaten heeft echtscheidingen behandeld voor onder meer: actuarissen, accountants, advocaten, apothekers, artsen, bankiers, belastingadviseurs, DGA ‘s, huisartsen, medisch specialisten, notarissen, ondernemers en orthodontisten. Voor de behandelend familierecht advocaat (mevrouw mr. M.H. van den Berg) van Schouten Advocaten zijn dit de meest uitdagende onderdelen van haar familierecht-praktijk. Niet voor niets is zij in dit specifieke rechtsgebied gespecialiseerd.

Een echtscheiding: de procedure

Er zijn twee manieren om de rechter de echtscheiding te laten uitspreken, namelijk op gemeenschappelijk verzoek van beide partijen of een eenzijdige procedure nadat een van de partijen een echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank aanhangig heeft gemaakt. Wilt u weten welke onderwerpen aan de orde komen bij een gemeenschappelijk verzoek of eenzijdige procedure, klik dan op de bovenstaande links.

Gemeenschappelijk verzoek

Wanneer beide echtgenoten er naar streven in goed overleg tot een minnelijke regeling te komen, dan wordt door middel van een of meerdere gesprekken op kantoor onderzocht of er overeenstemming over alle gevolgen van de echtscheiding kan worden bereikt. Bent u of wordt u het tijdens deze gesprekken over alle onderwerpen volledig eens met elkaar, dan kan door de advocaat namens u beiden een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank worden ingediend, nadat het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken tussen de echtgenoten zijn vastgelegd door partijen is ondertekend. Zijn er minderjarige kinderen dan begeleidt Schouten Advocaten u tevens met het benodigde ouderschapsplan dat bij de Rechtbank moet worden ingediend. Hierin worden voor partijen afspraken neergelegd over de zorgregeling, de alimentatie en de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Eenzijdige echtscheidingsprocedure

Wanneer u niet over alle onderwerpen overeenstemming bereikt met elkaar, dan moet een van beide echtgenoten de procedure beginnen bij de Rechtbank. In dat geval moet de andere echtgenoot schriftelijk verweer voeren via een ‘eigen’ advocaat. Deze procedure neemt meer tijd in beslag dan wanneer op gemeenschappelijk verzoek aan de rechter wordt gevraagd de echtscheiding uit te spreken.

Wat zijn de onderwerpen in een Echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant komen onder andere de navolgende onderwerpen aan de orde:

  • regelingen met betrekking tot minderjarige kinderen, waaronder een omgangsregeling en kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • de woning waarin partijen hebben gewoond;
  • de boedelscheiding of de afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • pensioenen.

Ook bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding kunnen deze onderwerpen aan de orde komen en kan de rechter worden gevraagd een uitspraak hierover te doen.

Regeling met betrekking tot de minderjarige kinderen

Als er op het moment van de echtscheiding nog minderjarige kinderen zijn, dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In het echtscheidingsconvenant wordt veelal vaak naar een aangehecht ouderschapsplan. Bij een eenzijdige procedure moet het ouderschapsplan bij het verzoek tot echtscheiding worden toegevoegd. Het aanwezig zijn van een ouderschapsplan is voor de rechter voorwaarde om de echtscheiding te kunnen uitspreken. Alleen wanneer ouders zich hebben ingespannen om het eens te worden over de kinderen, maar het niet gelukt is om hierover overeenstemming te krijgen, spreekt de rechter toch de echtscheiding uit. Ook doet de rechter op het punt van de zorgregeling, de hoofdverblijfplaats en de kinderalimentatie een uitspraak.

Partneralimentatie

Volgens de wet kan de ene echtgenoot recht hebben op een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud van de andere echtgenoot. Daarbij spelen behoefte, behoeftigheid en draagkracht bestaat (nu nog) gedurende twaalf (12) jaar na de officiële echtscheidingsdatum. Wanneer de ex-echtgenoot die partneralimentatie ontvangt gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij / zij gehuwd, dan eindigt het recht op alimentatie eerder. In een eenzijdige echtscheidingsprocedure kan de rechter een uitspraak doen over de hoogte van de alimentatie en (in bepaalde gevallen) een afwijkende duur van de alimentatieverplichting. In een echtscheidingsconvenant kunnen partijen veel meer afspraken maken over de alimentatieverplichting, bijvoorbeeld over een proefperiode bij samenwonen, een afspraak over de invloed van eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde, afkoop van alimentatie en ook kunnen partijen afspreken dat zij over en weer afstand doen van het recht op alimentatie. Het is goed te weten dat in het laatste geval een gemeentelijke dienst die een bijstandsuitkering verstrekt, desondanks de alimentatieplichtige kan aanspreken een (verhaals-)bijdrage te betalen. Het is verstandig op te nemen hoe hoog de behoefte van de alimentatiegerechtigde is om discussie hierover in de toekomst te voorkomen.

De woning waarin partijen hebben gewoond

Wanneer er sprake is van een huurwoning kunnen partijen afspreken of kan de rechter beslissen wie van de partijen na de echtscheiding in de woning mag blijven wonen en het huurrecht van de woning krijgt. De rechter weegt mee laten of er minderjarige kinderen zijn en bij wie die kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Daarnaast wordt de vraag of het financieel haalbaar is in de woning te blijven wonen meegewogen.

Koopwoning

Als sprake is van een koopwoning kan een rechter bepalen wie van de partijen na de echtscheiding nog zes maanden in de woning mag blijven wonen. Ook hierbij spelen minderjarige kinderen een rol. In het kader van de boedelscheiding moet een beslissing worden genomen wat er met de koopwoning moet gebeuren. In een convenant kunnen partijen afspreken wie de woning krijgt toebedeeld, tegen welke waarde en hoe een eventuele overbedeling wordt betaald. Voorwaarde is dat de andere echtgenoot wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank vanwege de hypotheek. Het is verstandig in het convenant op te laten nemen wat er moet gebeuren (en binnen welke termijn) wanneer de bank weigert de andere echtgenoot te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

De boedelscheiding of afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Wanneer partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd is het uitgangspunt dat al het aanwezige vermogen bij helfte moet worden gedeeld. Uitzondering is vermogen verkregen door schenking of uit een erfenis onder een uitsluitingsclausule. Krijgt de ene echtgenoot meer toebedeeld dan de andere, dan is er sprake van overbedeling en moet de overbedeelde echtgenoot een geldbedrag aan de andere echtgenoot betalen. Partijen kunnen binnen bepaalde grenzen hiervan afwijken. Ook kan een bedrag aan overbedeling in bepaalde gevallen worden gekwalificeerd als afkoop alimentatie, hetgeen fiscale gevolgen heeft. Partijen moeten het eens zijn over de waarden van de vermogensbestanddelen, of een rechter de waarde laten bepalen.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan bepaalt de akte huwelijkse voorwaarden hoe financieel moet worden afgewikkeld. Bij een zogenaamde ‘koude uitsluiting’ is er veelal weinig te verrekenen, behoudens wanneer er goederen gemeenschappelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een woning. Is een periodiek of finaal verrekenbeding bij echtscheiding opgenomen, dan ligt dat anders. Tenzij jaarlijks aan een periodiek verrekenbeding uitvoering is gegeven, moet bij het einde van het huwelijk worden afgerekend alsof partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dit geldt ook bij een finaal verrekenbeding, waarbij bepaalde goederen uitgesloten kunnen zijn van de afrekening. Ook hier moet in kaart worden gebracht welke vermogensbestanddelen er per peildatum zijn (meestal de datum van indiening van het verzoekschrift), wie wat in eigendom heeft, welke zaken gemeenschappelijk zijn en hoe die moeten worden verdeeld om te becijferen welke geldelijke vordering de ene echtgenoot op de andere echtgenoot heeft.

Pensioenen

In een eenzijdige procedure kan de rechter alleen vaststellen of er recht op verevening c.q. verrekening van pensioen bestaat. Het gaat dan om het ouderdomspensioen, dat door een of beide echtgenoten is opgebouwd. Wanneer partijen niet anders afspreken is de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing. Pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd wordt dan verevend op het moment dat het pensioen uitgekeerd wordt. In de akte huwelijkse voorwaarden kan zijn bepaald dat de wet verevening pensioenrechten niet van toepassing is. Partijen kunnen afspreken dat er conversie van pensioenrechten plaatsvindt, waardoor het te verevenen ouderdomspensioen een eigen recht van de andere echtgenoot wordt onafhankelijk van het leven van de pensioengerechtigde. Het betreffende pensioenfonds moet hiermee instemmen. Wanneer er sprake is van een in eigen onderneming opgebouwd ouderdomspensioen, geldt in principe eveneens de Wet Verevening Pensioenrechten. De ex-echtgenoot heeft geen invloed op wat er met de onderneming gebeurt, dus wil de ex-echtgenoot hoogstwaarschijnlijk dat zijn / haar deel van het ouderdomspensioen wordt afgestort bij een pensioenverzekeraar. Het probleem is in veel gevallen dat er onvoldoende liquide middelen in de onderneming zijn en evenmin kunnen worden verkregen om een zodanig bedrag af te storten zodat de pensioenuitkering wordt verkregen waarop de ex-echtgenoot recht heeft. De Hoge Raad heeft beslist dat in een dergelijk geval afstorting geheel niet mogelijk is of het tekort moet worden gedeeld.

Geregistreerd partnerschap

Is sprake van een geregistreerd partnerschap dan vindt de behandeling op gelijke wijze plaats als hierboven omschreven. Wanneer er echter geen minderjarige kinderen zijn, hoeft er geen verzoek bij de Rechtbank te worden ingediend. In dat geval wordt het door beide partijen ondertekende convenant door de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven.

Onze werkwijze

Waar mogelijk streeft Schouten Advocaten naar een gezamenlijke behandeling van de scheiding voor beide partijen. Snel en goed door de zure appel heen, recht op het doel af met waterdichte juridische regelingen voor beide partijen en met het oog op de (verre) toekomst van beide partijen.

Focus op snelle scheiding

Indien een gezamenlijke behandeling tussen partijen tot de mogelijkheden behoort, dan zal geen sprake zijn van een langdradig mediationtraject. De focus ligt op een voortvarende beweging, om een scheiding op effectieve wijze vorm te geven met zo min mogelijk “wrijving”. Daarbij zorgen wij er ook voor dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de belangenbehartiging. Schouten Advocaten biedt hiervoor duidelijke informatie en uitleg van de behandelend advocaat en reikt daarnaast een volledige inventarisatie van uw behoeften en mogelijkheden aan. Ook biedt onze advocaat begeleiding en helpt partijen begrip en wederzijdse acceptatie te verkrijgen. Daarna wordt uw juridisch sluitende regeling vastgelegd in een convenant, ook wel bekend als echtscheiding contract. Dit contract ten behoeve van de echtscheiding of de ontbinding geregistreerd partnerschap wordt bij de Rechtbank ingediend namens beide partijen.

Snel en effectief scheiden

Op deze wijze lukt het in veel gevallen om u snel en effectief te laten scheiden door uw spoedscheiding volledig en waterdicht te regelen. Uw scheiding wordt vervolgens door de Rechtbank, zonder zitting, door middel van een beschikking binnen 6-8 weken bekrachtigd. Deze wijze van snel scheiden kan met recht een spoedscheiding, of een overlegscheiding genoemd worden. Schouten Advocaten heeft hiervoor een specifiek stappenplan opgesteld. Indien u hierover meer informatie wenst of kennis zou willen maken met onze familierecht advocaat (mevrouw mr. M.H. van den Berg), neemt u dan contact op.

Echtscheiding voor ondernemers

Mevrouw mr. M.H. van den Berg is naast scheiding tussen personen meer dan 30 jaar gespecialiseerd in ondernemers-echtscheidingen en alle fiscale en financiële aspecten die komen kijken bij uitkoop uit en/of verdeling van een onderneming bij echtscheiding. Ook niet ondernemers zijn voor hun echtscheiding bij Schouten Advocaten aan het juiste adres.

Boedelscheiding / boedelverdeling / pensioenen

Bij een boedelscheiding komen meerdere aspecten ter verdeling aan de orde, zoals de verdeling van ondernemingen en de verdeling van grote vermogens of omvangrijke boedels. Dit vergt veel inzicht en rekenvaardigheid. Dat geldt eveneens voor de complexe pensioenkwesties of de becijfering aangaande pensioenen. Schouten Advocaten biedt specialistische kennis van deze zaken.

Over mevrouw mr. M.H. van den Berg

Dagelijks behandelt mevrouw mr. M.H. van den Berg voor ondernemers en particulieren in geheel Nederland echtscheidingen, alimentatiezaken, verdeling van ondernemingen en gemeenschappelijke boedelbestanddelen, ouderschapsplannen en omgang met kinderen. Voor maatgesneden oplossingen over Personen- en Familierecht, algemene informatie over een echtscheiding of voor vragen over de mogelijkheden van mediation voor u en uw echtgenoot, kunt u rechtstreeks contact opnemen. Neem de juiste beslissing en maak kennis op ons kantoor in Zeist of bij u op locatie. U bent welkom voor een gratis probleemanalyse.

“Strategisch en doelgericht denken in uw belang”

Probleemanalyse aanvragen »

Kunnen wij u helpen?

U kunt ons kantoor ook bellen via 030 – 69 250 14 voor een gratis probleemanalyse.

Kantoor Zeist

  • Slotlaan 70-72, 3701 GP ZEIST (UTRECHT)

Contact met Schouten Advocaten

Wanneer u het formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier
*Wij waarderen uw interesse in Schouten Advocaten, maar willen u erop wijzen dat wij helaas geen pro-deo of toevoegingszaken behandelen.